فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف: این مقاله با هدف بررسی تأثیر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه پرداخته است.
روش‌شناسی: بدین جهت، ابتدا با فرض ورود این تغییرات از طریق کانال تولیدی (با توجه به مشاهدات) بر اقتصاد و انتقال آن به تولید در صنعت بیمه، اثر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا از طریق استخراج روابط نظری و بلندمدت تولید حق بیمه با اقتصاد و برآورد ضرایب آن با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری هم­انباشته (با داده­های پنل) به­دست آمد و در ادامه با توجه به سناریوهای مختلف برای تغییرات احتمالی ناشی از ریسک اعتباری و ریسک قیمت به عنوان آثار دیگر پاندمی کرونا (از طریق آزادسازی نقدینگی مولد با کاهش تولید) وضعیت شاخص نقدینگی شرکت­های بیمه در شرایط نرمال و بحرانی در وضعیت کوتاه­مدت و بلندمدت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد کاهش شاخص نقدینگی صنعت بیمه در شرایط کوتاه‌مدت و بحرانی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان 0.5 درصد و یا 2.8 درصد به ترتیب مساوی 34.14 و 34.18 است و کاهش شاخص نقدینگی در شرایط بلند‌مدت و بحرانی به ترتیب مساوی 33.07 و 33.12 است.
نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری: نتایج بالا موید آن است که شرکت­های بیمه جهت پوشش ریسک مذکور در شرایط بحرانی می­بایست در کوتاه­مدت نسبت به افزایش نسبت موجودی نقد و دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا اقدام نماید. همچنین، در صورت استمرار شرایط مذکور در بلندمدت، افزایش نسبت نگه‌داری دارایی‌های نقدشونده در قالب طلا یا ارزهای باثبات خارجی را در دستور کار قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of the Corona pandemic on the liquidity of the insurance industry

نویسندگان [English]

  • F. Khamesian 1
  • L. Malekian 2

1 Faculty of Insurance Research Institute, Iran

2 Department of Financial Management, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: This article aims to investigate the effect of production changes caused by the corona pandemic on the liquidity situation of the insurance industry.
Methodology: For this reason, first assuming the entry of these changes through the production channel (according to observations) on the economy and its transfer to production in the insurance industry, the effect of production changes caused by the Corona pandemic through the extraction of theoretical and long-term relationships of insurance premium production with The economy and the estimation of its coefficients were obtained using the co-accumulated vector autoregression model (with panel data) and further considering the different scenarios for possible changes caused by credit risk and price risk as other effects of the Corona pandemic (through the release of productive liquidity with production reduction) the status of the liquidity index of insurance companies in normal and critical conditions in short-term and long-term conditions has been analyzed and investigated.
Findings: The results showed that the decrease in the liquidity index of the insurance industry in short-term and critical conditions in case of a decrease in global GDP growth by 0.5% or 2.8% is equal to 34.14 and 34.18, respectively, and the decrease in the liquidity index in long-term and critical conditions is equal, respectively. 33.07 and 33.12.
Conclusion: The above results confirm that insurance companies should increase the ratio of cash balance and assets with high liquidity in the short term in order to cover the mentioned risk in critical conditions. Also, if the aforementioned conditions persist in the long term, they should put on the agenda to increase the holding ratio of liquid assets in the form of gold or stable foreign currencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19 Pandemic
  • Cointegrated VAR
  • Panel Data
  • Insurance Industry
اسنودن، برایان و وین، هوارد. (1383). راهنمای نوین اقتصاد کلان. ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری. نشر برادران، چاپ اول.
‌پیکارجو، کامبیز.، غفاری، فرهاد و شاهانی، فهیمه. (1390). اثرات متغیرهای اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منطقه منا. اقتصاد‌کاربردی، 2(5): 52-19.
جهانگرد، اسفندیار. (1390). بیمه و رشد اقتصادی در ایران. ‌پژوهش‌هاوسیاست‌های اقتصادی، 19(59): 79-53.
‌مجتهد، احمد.، محمدی، تیمور و خامسیان، فرزان. (1391). اثرات بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر تولید و تاثیر غیر مستقیم آن بر تولید حق بیمه در ایران. ‌پژوهشنامه بیمه، 27(2): 29-1.
شهبازی، کیومرث.، خداپرستی، رامین‌بشیر و احترامی، محمود. (1392). رابطه بین توسعه بیمه­های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها. پژوهشنامهبیمه، 28(3): 46-21.
Berg, A. & Yanliang. M. (2010). The real exchange reta and growth revisited: The Washington Consensus strikes back?. IMF Working Papers. https://doi.org/10.5089/9781451963755.001.
Boyer, M. M., Jacquier, E. & Van Norden, S. (2012). Are underwriting cycles real and forecastable?. The Journal of Risk and Insurance, 79(4): 995-1015.
Cummius, J. D. & Doherty, N. A. (2006). The Economics of Insurance Intermediaries.‌The Journal of Risk and Insurance, 73(3): 359-396.
Hui Z. & Xin Z. (2017). The dynamic relationship between insurance development and economic growth: New evidence from China's coastal areas. African Journal of Business Management, 11(5): 102-109.
Olayungbo, D. O. (2015). Insurance and economic growth nexus in Nigeria: Asymetric non-linear relationship under heterogeneous agent. African Development Review, 27(3): 248-261.
Garratt, A. Lee , K. Pesaran, M. H. Shin,Y. (2006). Global and national macroeconometric modelling: A long-run structural approach. Published to Oxford Scholarship Online. https://econpapers.repec.org/bookchap/oxpobooks/9780199296859.htm.
Salehi Esfahani, H,. Mohaddes, K. & Pesaran, M. H. (2009). Oil exports and the Iranian economy. IZA Discussion Papers, No. 4537, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
Asongu, S. A.  & Odhiambo, N. M. (2019). Insurance policy thresholds for economic growth in Africa. Working Papers 19/037.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image