فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی (بیمه)، شرکت سهامی بیمه آسیا، تهران، ایران

3 گروه مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف: ‌عدم درک جامع رفتار خرید بیمه‌گذار به‌عنوان ‌جنبه‌ای از تعاملات اجتماعی و انسانی یکی از مهم‌ترین علل ‌توسعه‌نیافتگی ‌بازار بیمه‌زندگی در ایران می‌تواند باشد. از این‌ رو، هدف پژوهش حاضر ارائه یک درک جامع از رفتار خرید بیمه‌زندگی به‌عنوان ‌فرآیندی شناختی، روان‌شناختی و رفتاری‌ مبتنی بر تجربه زیسته افراد است.
روش‌شناسی:در این تحقیق ازرویکرد کیفی و ‌نظریه داده‌بنیاد کوربین و اشتراوس ‌(2015)‌ به‌عنوان روش تحقیق ‌استفاده نموده گرفت. داده‌ها با انجام مصاحبه‌های عمیق جمع‌آوری شده است. نمونه آماری شامل 27 نفر از بیمه‌گذاران بالقوه و بالفعل، نمایندگان فروش و کارشناسان بیمه‌زندگی بود که ‌بر‌اساس نمونه‌گیری نظری انتخاب ‌شدند و ‌تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند سیستماتیک پژوهش شامل کدگذاری باز، کد‌گذاری محوری ‌و کد‌گذاری انتخابی بود که ‌با استفاده از راهبردهای تحلیل، پرسش،‌ ‌مقایسه و ابزار یادآورها، طرح­واره­ها و پارادایم صورت گرفته است.
یافته‌ها :رفتار خرید بیمه‌زندگی در زمینه‌ای از شرایط خرد و کلان محیطی و شرایط درونی یا فردی، دیالکتیکی بین تردید و اعتماد و مبتنی بر فرآیند اعتماد‌سازی است؛ به صورتی که برتری تردید یا اعتماد در هر مرحله از فرآیند، منجر به رفتارهای متفاوتی می‌شود.
نتیجه‌گیری: برون‌داد این پژوهش، توسعه مدل رفتار خرید بیمه‌زندگی در کشور ایران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dialectics of Doubt and Trust in Life Insurance Purchasing Behavior: A grounded theory

نویسندگان [English]

  • H.A. Bakhtiar Nasrabadi 1
  • T. Hasangholipoor 1
  • A.A. Vedadhir 2
  • M. Badin 3
  • S.A. Mira 1

1 Department of Business Management , Faculty of Management, University of Tehran, Iran

2 Department of Business Management (Insurance), Asia Insurance Joint Stock Company, Tehran, Iran

3 Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: The lack of comprehensive understanding of the policy holder's purchase behavior as an aspect of social and human interactions can be one of the most important reasons for the underdevelopment of the life insurance market in Iran. Therefore, the aim of the current research is to provide a comprehensive understanding of life insurance buying behavior as a cognitive, psychological and behavioral process based on people's lived experience.
Methodology: In this research, the qualitative approach and the database theory of Corbin and Strauss (2015) were used as a research method. Data has been collected by conducting in-depth interviews. The statistical sample included 27 potential and actual policyholders, sales representatives and life insurance experts who were selected based on theoretical sampling and continued until theoretical saturation was achieved. The systematic process of the research included open coding, axial coding and selective coding, which was done using the strategies of analysis, questioning, comparison, reminders, schemas and paradigms.
Findings: The behavior of buying life insurance in the context of micro and macro environmental conditions and internal or individual conditions is a dialectic between doubt and trust and is based on the trust building process; In such a way that the superiority of doubt or trust in each stage of the process leads to different behaviors.
Conclusion: The output of this research is the development of a life insurance buying behavior model in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Behavior
  • Buying Behavior
  • Life Insurance
  • Grounded Theory
احمدزاده، عزیز. (1397). انواع بیمه‌زندگی و چالش‌های توسعه آن در ایران با تأکید بر بیمه‌های غیرپس­اندازی. پژوهشکده بیمه، گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص، بازیابی شده از پایگاه پژوهشکده بیمه.
‌.http://www.irc.ac.ir/gozareshtarh/index.php?id=140
آقازاده، لطیف و رزمجوی، محرم. (1386). بررسی علل بازخرید بیمه­های عمر و پس­انداز شرکت سهامی بیمه ‌ایران در شهر ارومیه. ‌چهاردهمین سمینار بیمه و توسعه بیمه­های عمر.
بختیار نصرآبادی، حسینعلی.، حسنقلی­پور، طهمورث.، میرا، سید ابوالقاسم و ودادهیر، ابوعلی. (1398). توسعة مدل رفتار بازخرید بیمه‌گذاران بیمة‌زندگی«پژوهشی مبتنی‌بر نظریة داده‌بنیاد»‏. تحقیقات بازاریابی نوین، 9(4): 45-33.
حلم زاده، اباذر.، حمدی، کریم و حیدرزاده هنزائی، کامبیز. (1397). ‌بررسی عوامل کمی مؤثر بر گرایش به بازخرید پیش از موعد بیمه عمر. همایش توسعه بیمه‌زندگی، تهران، پژوهشکده بیمه.
قانون بیمه. ‌(1316). بازیابی شده از پایگاه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ‌https://www.centinsur.ir/index. aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=192
قدمیان، شراره. (1392).‌ عوامل اقتصادی موثر بر بازخرید بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز شهر تهران. پایاننامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
کانمن، دانیل. (1397). تفکر سریع و آسان. ترجمه فروغ تالو صمدی. تهران، انتشارات در دانش بهمن، چاپ ششم.
سید جوادین، سید رضا و اسفیدانی، محمد رحیم(1391). رفتار مصرف‌کننده. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.  ‌‌
Adem, A., & Daǧdeviren, M. (2016). A life insurance policy selection via hesitant huzzy linguistic decision making model. Procedia Computer Science, 102: 398–405.
Ahearne, M., Jelinek, R.‌ & Jones, E. (2007). Examining the effect of salesperson service behavior in a competitive context. Journal of the Academy of Marketing Science, 35(4): 603–616. ‌
Brady, M. K., Bourdeau, B. L.‌ & Heskel, J. (2005). The importance of brand cues in intangible service industries. Journal of Services Marketing, 19(6), 401–410.
Brighetti, G., Lucarelli, C., & Marinelli, N. (2014). Do emotions affect insurance? Review of Behavioral Finance, 6(2): 136–154. ‌
Cheston, T., De Filippo, A., Han, J., Newman-Martin, C., Zeckhauser, R., & School, H. K. (2014). Deterrents to insurance purchases: distrust and zero aversion. Retrieved from http://www.fsdkenya.org/finaccess/documents/11-06-27_finaccess_09_results_analysis.pdf
Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of qualitative research techniques and procedures for developing grounded theory (Forth Edit). Thousand Oaks: CA: SAGE.
Delis, M. D., & Mylonidis, N. (2015). Trust, happiness, and households’ financial decisions. Journal of Financial Stability, 20, 82–92. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.08.002
Ericson, R. V., & Doyle, A. (2006). The institutionalization of deceptive sales in life insurance: Five sources of moral risk. British Journal of Criminology. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/bjc/azl066
Ferrari, J. R., & Dovidio, J. F. (2000). Examining behavioral processes in indecision: Decisional procrastination and decision-making style. Journal of Research in Personality, 34(1): 127–137. ‌
Firtescu, B. (2014). Influence actors on European life insurance market during crises. Procedia Economics and Finance. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00813-2
Forbes, W., Hudson, R., Skerratt, L., & Soufian, M. (2015). Which heuristics can aid financial-decision-making? International Review of Financial Analysis, 42:199–210. ‌
Fulmer, C. A., & Gelfand, M. J. (2012). At what level (and in whom) we trust. Journal of Management, 38(4): 1167–1230. ‌
Gaganis, C., Hasan, I., Papadimitri, P., & Tasiou, M. (2019). National culture and risk-taking: Evidence from the insurance industry. Journal of Business Research, 97:104–116. ‌
Grönroos, C. (2004). The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value. Journal of Business & Industrial Marketing, 19(2): 99–113.‌
Kahneman, D., & Tversky, A. (2018). Prospect theory: An analysis of decision under risk. In Experiments in Environmental Economics,  1, pp. 143–172‌. ‌
Koufopoulos, K., & Kozhan, R. (2010). Optimal insurance under adverse selection and ambiguity aversion. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1732268
Lee, C.-C., Lee, C.‌ C., & Chiu, Y.-B. (2013). The link between life insurance activities and economic growth: Some new evidence. Journal of International Money and Finance, 32: 405–427. ‌
Lieber, E. M. J., & Skimmyhorn, W. (2018). Peer effects in financial decision-making. Journal of Public Economics, 163: 37–59. ‌
Lin, C., Hsiao, Y. J., & Yeh, C. Y. (2017). Financial literacy, financial advisors, and information sources on demand for life insurance. Pacific Basin Finance Journal, 43:218–237. ‌
Lin, L., & Lu, C. (2010). The influence of corporate image, relationship marketing, and trust on purchase intention: the moderating effects of word‐of‐mouth. Tourism Review, 65(3): 16–34. ‌
Lombart, C., & Louis, D. (2014). A study of the impact of corporate social responsibility and price image on retailer personality and consumers’ reactions (satisfaction, trust and loyalty to the retailer). Journal of Retailing and Consumer Services, 21(4): 630–642. ‌
Martin, L. E., & Potts, G. F. (2009). Impulsivity in decision-making: An event-related potential investigation. Personality and Individual Differences, 46(3): 303–308. ‌
Mathew, B., & Sivaraman, S. (2017). Cointegration and causality between macroeconomic variables and life insurance demand in India. International Journal of Emerging Markets, 12(4): 727–741.
Morse, J. M. (2015). Critical analysis of strategies for determining rigor in qualitative inquiry. Qualitative Health Research, 25(9): 1212–1222.
Muradoglu, G., & Harvey, N. (2012). Behavioral finance: the role of psychological factors in financial decisions. Review of Behavioral Finance, 4(2): 68–80.
Outreville, J. F. (2015). The relationship between relative risk averssion and the level of education: A survey and implications for the demand for life insurance. Journal of Economic Surveys, 29(1): 97–111.
Patton, M. Q., & Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Sage Publications. Retrieved from https://books.google.com/books/about/Qualitative_Research_Evaluation_Methods.html?id=FjBw2oi8El4C
Peter, R., & Ying, J. (2019). Do you trust your insurer? Ambiguity about contract nonperformance and optimal insurance demand. Journal of Economic Behavior and Organization. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.01.002
Plutchik, R. (2013). A general psychoevolutionary theory of emotion. In Theories of Emotion (pp. 3–33). Academic Press. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-558701-3.50007-7
Rafique, Z., Khan, J. R., & Majid, G. A. (2015). Moderation role of religious beliefs between product awareness and purchase intentions- A research in takaful industry.pdf. The Pakistan Journal of Social Issues, 6.
Ranyard, R., & McHugh, S. (2012). Defusing the risk of borrowing: the psychology of payment protection insurance decision. Journal of Economic Psychology, 33(4): 738–748.
Reimann, M., & Bechara, A. (2010). The somatic marker framework as neurological theory of decision-making: review, conceptual comparisons, and future neuroeconomics research. Journal of Economic Psychology, 31(5): 767–776.
Rick, S. (2011). Losses, gains, and brains: neuroeconomics can help to answer open questions about loss aversion. Journal of Consumer Psychology, 21(4): 453–463.
Sapienza, P., Toldra-Simats, A., & Zingales, L. (2013). Understanding trust. Economic Journal, 123(573): 1313–1332. ‌
Shi, X., Wang, H.-J. J., & Xing, C. (2015). The role of life insurance in an emerging economy: Human capital protection, assets allocation and social interaction. Journal of Banking and Finance, 50: 19–33.
Sigma. (2018). World insurance in 2017 : solid , but mature life markets weigh on growth, (3).
Solomon, M. R., Russell-Bennett, R., & Previte, J. (2019). Consumer behaviour : buying, having, being (4th editio). Retrieved from https://www.worldcat.org/title/consumer-behaviour-buying-having-being/oclc/1086559917?referer=di&ht=edition
Souiden, Ni. (2014). The impact of islamic beliefs on consumers’ attitudes and purchase intentions of life insurance. International Journal of Bank Marketing, 33(4): 63–83.
Stroe, M. A. (2014). Insurances and consumer perception in the romanian insurance market. Procedia Economics and Finance, 15(14): 1717–1723.
Talwar, R., & Ali, S. W. (2017). Examining and exploring the relationships between ethical issues, Customer trust and customer loyalty in indian life insurance industry: An empirical study. BVIMSR Journal of Management Research, 9(2): 130–147.
Wang, H. (2010). Factores influencing consumers' life insurance purchasing decisions in China. Retrieved from https://mspace.lib.umanitoba.ca/bitstream/handle/1993/4235/Wang_Huihui.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Yang, L. (2010). The empirical study of impact factors of trust in insurance industry and the construction of insurance credibility information system. Renmin University of China. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1870489484?accountid=45153
Yu, T., & Tung, F. (2013). Investigating effects of relationship marketing types in life insurers in Taiwan. Managing Service Quality: An International Journal, 23(2): 111–130.
Zakaria, Z., Azmi, N. M., Hassan, N. F. H. N., Salleh, W. A., Tajuddin, M. T. H. M., Sallem, N. R. M., & Noor, J. M. M. (2016). The intention to purchase life insurance: A case study of staff in public universities. Procedia Economics and Finance, 37(16): 358–365.
Zerriaa, M., & Noubbigh, H. (2016). Determinants of life insurance demand in the MENA Region. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 41(3): 491–511.‌
Zietz, E. N. (2003). An examination of the demand for life insurance. Risk Management and Insurance Review, American Risk and Insurance Association, 6(2): 159–191. ‌

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image