فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت، مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: در فرایند مدیریت بازاریابی، بخش‌بندی بازار کلیه تصمیمات مربوط به آمیخته بازار اعم از طراحی محصول، فیمت­گذاری، توزیع و تبلیغات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اجرای درست آن باعث می‌گردد تا بازاریابان درک بهتری از مشتریان به دست آورند و با طراحی مناسب آمیخته بازاریابی نیازهای آنها را بهتر برآورده سازند. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف شناسایی بخش‌های بازار بیمه بدنه خودرو که اهمیت، جایگاه و حجم فروش بالایی در صنعت بیمه دارد، صورت پذیرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کمی است. جامعه آماری آن از مشتریان بیمه‌های بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه ایران در سال 1397 شامل بیش از 20 هزار فقره بیمه‌نامه تشکیل شده بود که از این بین تعداد 972 فقره به روش تصادفی به­عنوان حجم نمونه تعیین و اطلاعات آنها از پایگاه داده سیستم‌های صدور بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو شرکت مذکور استخراج گردید. همچنین، از متغیرهای عمر و ارزش خودرو، تعداد سیلندر، مورد استفاده، شیوه پرداخت حق بیمه، سابقه خسارت قبلی و مدت بیمه‌نامه جهت بخش‌بندی بازار استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل خوشه‌بندی دومرحله‌ای به شناسایی چهار بخش در بازار بیمه‌های بدنه خودرو منجر شد و پیشنهاد گردید خوشه یک به عنوان بازار هدف مدنظر قرار گیرد که بزرگترین بخش شناسایی شده است. همچنین، با توجه به این‌که استفاده از خودرو جهت انجام اداری و امور شرکتی از ویژگی‌های اصلی این خوشه است، پیشنهاد شد بر راهبردهای مربوط به B2B شامل فروش بیمه‌نامه بدنه همراه سایر بیمه‌نامه‌ها به بنگاه، در نظر گرفتن تسهیلات و تخفیفات خاص برای آنها و فروش مستقیم تمرکز شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Market segmentation of the collision insurance policy of one of the largest insurance companies in Iran

نویسندگان [English]

  • N. Niakan Lahiji
  • M. Haghighi Nasab

Department of Management, International Marketing Management, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: In the process of marketing management, market segmentation affects all decisions related to the market mix, including product design, pricing, distribution, and advertising, and its correct implementation makes marketers gain a better understanding of customers and better meet their needs with the appropriate design of the marketing mix. Therefore, the current research was carried out with the aim of identifying the car body insurance market segments that have high importance, position and sales volume in the insurance industry.
Methodology: The current research is applied in terms of purpose and quantitative in terms of method. Its statistical population consisted of car body insurance customers of one of Iran's largest insurance companies in 2017, including more than 20,000 insurance policies, of which 972 were randomly determined as the sample size, and their information was extracted from the database of the company's car body insurance policy issuing systems. Also, the variables of car life and value, number of cylinders, used, method of insurance premium payment, history of previous damage and policy term were used to segment the market.
Findings: The two-stage clustering analysis led to the identification of four segments in the car body insurance market, and it was suggested that cluster one should be considered as the target market, which is the largest segment identified. Also, considering that the use of a car for administrative and corporate affairs is one of the main features of this cluster, it was suggested to focus on B2B strategies, including selling body insurance policies along with other insurance policies to the company, considering special facilities and discounts for them, and direct sales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto - Hull Insurance
  • Market Segmentation
  • Clustering
شیرخدایی، میثم.، نجات، سهیل و اکبری، امیر. (1395). بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی  (AIO). تحقیقات بازاریابی نوین. 6(2): 74-55.
قلی‌زاده، حسین. ، گواهر، سولماز. (1394). بخش‌بندی مشتریان شرکت بیمه آسیا با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی : شهر تهران). پایان نامه ارشد مدیریتبازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
حنفی‌زاده، پیام و رستخیز پایدار، ندا. (1390). مدلی جهت دسته‌بندی ریسکی گروه‌های مشتریان بیمه بدنه اتومبیل بر اساس ریسک با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: بیمه بدنه اتومبیل در یک شرکت بیمه‌ای). پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 26(2): 81-55.
حنفی‌زاده، پیام و رستخیز پایدار، ندا. (1390). مقایسه دو روش داده کاوی در بخش‌بندی مشتریان بیمه بدنه اتومبیل براساس ریسک (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت). مطالعات مدیریت صنعتی، 30(1): 97-77.
مرادپور، زهرا. (1394). بخش‌بندی مشتریان بیمه عمر پاسارگاد با استفاده از خوشه‌بندی فازی. پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی. دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
Alvarez, C.   Dickson, P.  & Hunter, G. (2014). The four faces of the hispanic consumer: An acculturation-based segmentation. Journal of Business Research, 67)2): 108-115.
Bijak, K. & Thomas, L. (2012). Does segmentation always improve model performance in credit scoring?’. Expert Systems with Applications, 39(3): 2433-2442.
Bond, J. (2003). A class of its own: latent class segmentation and its implications for qualitative segmentation research. Qualitative Market Research: An International Journal, 6(2): 87-94.
Casabayó, M., Agell, N. & Sánchez-Hernández, G. (2015). Improved market segmentation by fuzzifying crisp clusters: A case study of the energy market in Spain. Expert Systems with Applications, 42(3): 1637-1643.
Floh, A., Zauner, A., Koller, M.  & Rusch, T. (2013). Customer segmentation using unobserved heterogeneity in the perceived-value–loyalty–intentions link.  Journal of Business Research, 67(5): 974-982.
Han, S., Lu, S. & Leung, S. (2012). Segmentation of telecom customers based on customer value by decision tree model. Expert Systems with Applications, 39(4): 3973-3964.
Hanafizadeh, P. & Mirzazadeh, M. (2011). Visualizing market segmentation using self-organizing maps and Fuzzy delphi method – AdSL market of a telecommunication company. Expert Systems with Applications, 38(1): 198-205.
Harrison, D. & Kjellberg. H. (2010). Segmenting a market in the making: Industrial market segmentation as construction. Industrial Marketing Management, 39(1): 784-792.
Hiziroglu, A. (2013). Soft computing applications in customer segmentation: State-of-art review and critique. Expert Systems with Applications, 40(16): 6491-6507.
Kesic, T. & Piri Rajh, S. (2003). Market segmentation on the basis of food related lifestyles of creation families. British food Journal, 105(3): 162-174.
Kim, S., Jung, T., Suh, E. & Hwang, H. (2006). Customer segmentation and strategy development based on customer lifetime value: A case study. Expert Systems with Applications, 31(1): 101-107.
Kourtney, K., Collum, J. & Daigle, J. (2015). Combining attitude theory and segmentation analysis to understand travel mode choice at a national park. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 9(2): 17-25.
Legoh ere, P., Hsu, C. & Dauc, B. (2015). Variety-seeking: Using the CHAId segmentation approach in analyzing the international traveler market. Tourism Management, 46(9): 359-366.
Lilly, B. & Nelson, T. (2003). Fads: segmenting the fad-buyer market, journal of customer marketing. 20(3): 252-265.
Liu, Y., Kiang, M. & Brusco, M. (2012). A unified framework for market segmentation and its applications. Expert Systems with Applications, 39(11): 10292-10302.
Safari Kahreh, M., Tiveb, M., Babania, A. & Hesan, M. (2014). Analyzing the applications of customer lifetime value (CLV) based on benefit segmentation for the banking sector. Social and Behavioral Sciencesel, 109(8): 590-594.
Shameem, B. & Gupta S. (2012). Marketing strategies in life insurance services. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 1(11): 132-141
Thach, L. & Olsen, J. (2015). high frequency wine consumer by price segmentation in the US: Profiling the market. Wine Economics and Policy, 4(1): 53-59.
Valentine, D. & Powers, T. (2013). Generation Y values and lifestyle segments. Journal of Consumer Marketing, 30(7): 597-606.
Wedel, M., Kamakura, W. (2000). Market Segmentation Conceptual and Methodological Foundation.springer.
Wang, B., Miao, Y., Zhao, H., Jin, J. & Chen Y. (2016). A biclustering-based method for market segmentation using customer pain points. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 47(4): 101-109.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image