فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارائه الگوی برندسازی کارفرما در شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی با رویکرد توسعه­ای بود که برای جمع‌آوری داده‌ها از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده نمود. خبرگان پژوهش از 22 نفر از افراد با سابقه فعالیت در صنعت بیمه و مدیران ارشد شرکت‌های فعال بیمه‌ای در حوزه سرمایه انسانی تشکیل شده بود. 
یافته‌ها: تحلیل داده­ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بیانگر 16 مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی‌ شامل شرایط علی، مقوله­محوری شایسته‌گرایی، استراتژی‌های استقرار، عامل‌های زمینه‌ای، شرایط مداخله­گر، شرایط تسهیل­کننده و پیامدهای فرایند الگوی برندینگ کارفرما در شرکت‌های بیمه خصوصی بود که روابط بین ابعاد مختلف را انعکاس می‌داد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد برندسازی کارفرما در شرکت­های بیمه بر مبنای تعادل کار و زندگی، پاداش و مزایا، مسؤولیت اجتماعی، قدرت برند سازمان، برندسازی داخلی، محیط کاری، شایستگی­های فردی و تخصصی، فرهنگ و محیط سازمانی تحقق می­یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing and Presenting an employer brand model in insurance companies

نویسندگان [English]

  • M. Yadegari 1
  • T. Mojibi 1
  • N. Imankhan 2
  • S.A. Mehdizadeh Ashrafi 1

1 Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Firuzkoh Branch, Tehran, Iran

2 Department of Business Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Firuzkoh Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted with the aim of investigating and presenting the employer branding model in Iranian private insurance companies.
Methodology: In terms of the purpose of this research, it was applied with a developmental approach, which used interview and questionnaire tools to collect data. The research experts consisted of 22 people with experience in the insurance industry and senior managers of active insurance companies in the field of human capital.
Findings: Data analysis during three stages of open, central and selective coding revealed 16 general categories in the form of a paradigmatic model including causal conditions, meritocracy category, establishment strategies, contextual factors, intervening conditions, facilitating conditions and consequences of the employer branding model process in private insurance companies, which reflected the relationships between different dimensions.
Conclusion: The results showed that employer branding in insurance companies is realized based on work-life balance, rewards and benefits, social responsibility, organizational brand strength, internal branding, work environment, individual and specialized competencies, organizational culture and environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Branding
  • Insurance Companies
  • Grounded Theory
  • Competency
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1385). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه بیوک محمدی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم‌.
بازرگان، عباس .(1384). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی وآمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری. ناشر دیدار، چاپ اول. ‌
برغمدی، قاسم و قلی­پور، آرین. (1394). بررسی تأثیر برندسازی کارفرما بر جذب استعدادها در بانک رفاه. ‌مدیریت فرهنگ سازمانی، ‌13(‌‌1): 227-207.
حسنقلی‌پور، طهمورث.، ‌ملایری نوریجانی، عزیز محمد.، باباشاهی، جبار و صادق وزیری، فراز. (1394). تأملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تأثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ‌ایران بر رضایت سرمایه‌های انسانی. ‌بهبود مدیریت، ‌9(‌1): 94-79.
حمیدیان‌پور، فخریه.، ‌ضیایی بیده، علیرضا و سعیدا اردکانی، محمد. (1392). ارائه مدلی برای بررسی پیامدهای ارزش ویژۀ برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. ‌کاوش­های مدیریت بازرگانی. ‌5(‌9):‌ 20-1.
خدامی، سهیلا ‌و اصانلو، بهاره. (1394). طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی بر ساخت برند متمایز کارفرما. ‌پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، ‌5(‌1): ‌83-61.
رحیمیان، اشرف. (1392). برند کارفرما، راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی. ‌پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، ‌5(‌2):‌ 150-127.
شوماخر، رندال ای و لومکس، ریچاد جی. (1388). مقدمه­ای بر الگوسازی معادله ساختاری، ترجمه وحید قاسمی‌. تهران، انتشارات جامعه شناسان. چاپ دوم.
گال، مردیت و بورگ، والتر و گال، جویس. (1386). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان­شناسی، ترجمه احمد‌رضا نصر‌اصفهانی‌. انتشارات سمت، جلد اول، چاپ یازدهم.
موسی­خانی، مرتضی و مجرد، ناهید. (1392). شناسائی استراتژی­های منابع انسانی QIAU با رویکرد SRP. مدیریت توسعه و تحول، ‌‌12: 11-1.
Ambler, T. & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3): 158–206.
Aslam, S. (2015). Employer branding and intention to apply by usage of social media in banking sector, Pakistan. International Journal of Scientific & Engineering Research, 6‌(5): 400-405.
Babcanova, D., ‌Bakanauskiene, I., ‌Bendaravicienė, R., ‌Krikstolaitis, R. & Lydeka, Z. (2011). Discovering an employer branding: Identifying dimensions of employer’s attractiveness in university. Management of Organizations: Systematic Research, 59(3): 7-22.
Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9(5): 501- 517.
Bergstrom, K. & Anderson, M. (2001). ‌Delivering on promises to the marketplace: Using employment branding to build employee satisfaction. Journal of Integrated Communications, available at: www.medill.nwu. edu/imc/studentwork/pubs/jic/‌journal/2000/peoples‌‌percent20energy‌.htm (accessed October 15, 2001).
Charmaz, C. (2003). Discovering chronic illness: Using grounded theory. Social Science and Medicine, 30(11): 1161-1172.
Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches (3rd Ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
Davies, G. (2008). Employer branding and its influence on managers. European Journal of Marketing, 42(5&6): 667-681.
Kapoor, V., Kunerth, M. & Mosely, S. (2010). Employer branding: A study of its relevance in India. Journal of Brand Management, 7(1&2): 51-75.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (2016). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3): 607-610.
Marcia, B. & Aaron, D. (2019). Skilled workers branding. Journal of Personal Manejo, 22‌(12): 117-131.
Sullivan, S. (1999). The changing nature of careers: a review and research agenda. Journal of Management, 25‌(3): 457-475‌.
Tavakol, M.‌‌‌ & Dennick, R. (2011). Making sense of cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education, 27(2): 53-55.
Tanwar, K.‌ & Prasad, A. (2016). The effect of employer brand dimensions on job satisfaction: Gender as a moderator. Management Decision, 54(4): 854–886.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image