فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

هدف: عدم تقارن اطلاعات بین شرکت‌های بیمه و بیمه‌‌‌شدگان و مشکلات ناشی از آن یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در صنعت بیمه است که می‌‌‌تواند سود شرکت‌های بیمه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و آنها را با ریسک‌‌‌های قابل توجهی مواجه سازد. در این بین، ریسک کژگزینی یکی از مهم‌‌‌ترین مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران پرداخته است.
روش‌شناسی:در این مطالعه از داده‌‌‌های مستخرج از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1395 استفاده شده است. برای بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران، ابتدا متغیر سلامت پنهان هر خانوار با برآورد تابع تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی به روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) محاسبه شده است. سپس، با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف دو نمونه‌‌‌ای و همچنین مقایسه توزیع سلامت پنهان خانوارهای بیمه‌‌‌شده و بیمه‌‌‌نشده وجود ریسک کژگزینی مورد آزمون قرار گرفته است.
یافته‌‌‌ها: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنف دو نمونه‌‌‌ای نشان داد توزیع متغیر سلامت پنهان در دو گروه خانوارهای بیمه‌شده و بیمه‌نشده برابر نیست. به‌‌‌عبارتی، در وضعیت سلامت خانوارهای بیمه‌شده و بیمه‌نشده تفاوت معنی‌‌‌داری وجود دارد. همچنین مقایسه توزیع متغیر سلامت پنهان نشان‌‌‌دهنده پایین‌‌‌تر بودن سطح سلامت پنهان خانوارهای بیمه‌شده نسبت به بیمه‌نشده است. بنابراین، وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران تأیید شد. همچنین، پارامتر ریسک‌‌‌گریزی خانوارها برای مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ( ) برابر 1109/0 و برای مصرف سایر کالاها ( ) برابر 0226/0 به‌‌‌دست آمد.
نتیجه‌‌‌گیری:نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران است. به‌‌‌علاوه، افراد در مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ریسک‌‌‌گریزی بیشتری نسبت به مصرف سایر کالاها و خدمات دارند. بنابراین، با توجه به چارچوب تحلیل و نتایج حاصل از آن، راه‌‌‌کارهایی جهت به حداقل رساندن ریسک کژگزینی در شرکت‌های بیمه درمان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adverse selection risk in Iran's health insurance industry

نویسندگان [English]

  • E. Nobahar
  • M. Pourebadollahan Covich
  • R. Bahlouli

Department of Economic Development and Planning, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, East Azarbaijan, Iran

چکیده [English]

Objective: The asymmetry of information between insurance companies and the insured and the resulting problems is one of the most important issues in the insurance industry, which can severely affect the profits of insurance companies and expose them to significant risks. Meanwhile, the risk of selection bias is one of the most important problems caused by information asymmetry. In this regard, the present study investigates the risk of selection bias in Iran's medical insurance industry.
Methodology: In this study, the data extracted from the cost and income statistics plan of urban and rural households in Iran in 2015 was used. To investigate the existence of risk of selection bias in Iran's medical insurance industry, first the hidden health variable of each household has been calculated by estimating the demand function of health and medical services using the nonlinear least squares (NLS) method. Then, using the two-sample Kolmogorov-Smirnov test as well as comparing the hidden health distribution of insured and uninsured households, the presence of selection bias risk has been tested.
Findings: The results of the two-sample Kolmogorov-Smirnov test showed that the distribution of the latent health variable in the two groups of insured and uninsured households is not equal. In other words, there is a significant difference in the health status of insured and uninsured households. Also, the comparison of the distribution of hidden health variable shows that the level of hidden health of insured households is lower than that of uninsured ones. Therefore, the existence of biased risk in Iran's medical insurance industry was confirmed. Also, the risk aversion parameter of households for consumption of healthcare services (γ_2) was equal to 0.1109 and for consumption of other goods (〖γ〗_1) was equal to 0.0226.
Conclusion: The results of this research indicate the existence of biased risk in Iran's medical insurance industry. In addition, people are more risk averse in consuming healthcare services than in consuming other goods and services. Therefore, according to the analysis framework and its results, solutions have been presented to minimize the risk of bias in health insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse Selection
  • Health Insurance
  • Latent Health Status Distribution
  • Nonlinear Least Squares
  • Iran
کشاورز حداد، غلامرضا و زمردی انباجی، مهدیه. (1388). انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه درمان ایران. تحقیقات اقتصادی، 87: 83-139.
کشاورز حداد، غلامرضا و صابونی‌‌‌ها، علیرضا. (1394). تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمه بدنه اتومبیل ایران. تحقیقات اقتصادی، 50(2): 449-478.
جاهد، طاهره.، امام‌‌‌وردی، قدرت‌‌‌الله و دقیقی اصلی، علیرضا. (1396). تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران با استفاده از مدل‌های لوجیت. پژوهشنامه بیمه، 32(1): 43-64.
صادقی سقدل، حسین و خانزاده، یاور. (1395). اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی. مطالعات اقتصاد اسلامی، 2(16): 199- 226.
محمدتقی‌‌‌زاده، صدیقه.، گودرزی، رضا، امیراسماعیلی، محمدرضا و ملک‌‌‌پور، زینب. (1396). بررسی میزان تأثیر مخاطرات اخلاقی در صنعت بیمه درمان ایران طی سال‌‌‌های 89-1378. بهداشت و توسعه، 6(3): 216-227.
محمدی، مهدی. (1392). وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر. پژوهشنامه بیمه، 28(4): 27-54.
نوروزی، پیام. (1396). افزایش ضریب نفوذ بیمه کشود در سال 1395. معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
Ahmed, S., Sarker, A. R., Sultana, M., Chakrovorty, S., Hasan, M., Mirelman, A. J. & Khan, J. A. (2018). Adverse selection in community-based health insurance among informal workers in Bangladesh: An EQ-5D assessment. International journal of environmental research and public health, 15(2): 242-252.
Akerlof, G. A. (1970). The market for "Lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. Quarterly journal of economics, 84(3): 488-500.
Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. The American economic review, 53(5): 941-973.
Arrow, K. J. & Debreu, G. (1954). Existence of an equilibrium for a competitive economy. Econometrica, 22(3): 265-290.
Azevedo, E. M. & Gottlieb, D. (2017). Perfect competition in markets with adverse selection. Econometrica85(1): 67-105.
Bajari, P., Hong, H., Khwaja, A. & Marsh, C. (2014). Moral hazard, adverse selection and health expenditures: A semiparametric analysis. The RAND journal of economics, 45(4): 747-763.
Cameron, A. C., Trivedi, P. K., Milne, F. & Piggott, J. (1988). A microeconometric model of the demand for health care and health insurance in Australia. The review of economic studies, 55(1): 85-106.
Cardon, J. H. & Hendel, I. (2001). Asymmetric information in health insurance: evidence from the national medical expenditure survey. The RAND journal of economics, 32(3): 408-427.
Culter, D. M. & Zeckhauser, R. J. (2000). The anatomy of health insurance. In: A. J. Culyer & J. P. Newhouse, eds. Handbook of Health Economics. New York: Elsevier, 563-643.
Dionne, G., Fombaron, N. & Doherty, N. (2013). Adverse selection in insurance contracting. In Handbook of insurance, Springer, New York.
Finner, H. & Gontscharuk, V. (2018). Two-sample Kolmogorov–Smirnov-type tests revisited: Old and new tests in terms of local levels. The annals of statistics, 46(6): 3014-3037.
Fischer, T., Frölich, M. & Landmann, A. (2018). Adverse selection in low-income health insurance markets: Evidence from a RCT in Pakistan, s.l.: IZA Discussion Papers, No. 11751.
Gardiol, L., Geoffard, P. Y. & Grandchamp, C. (2005). Separating selection and incentive effects in health insurance. CEPR discussion papers, Issue 5380.
Glied, S. (2001). Health insurance and market failure since Arrow. Journal of health politics, policy and law, 26(5): 957-965.
Iszaid, I., Hafizan, A. H. & Juni, M. H. (2018). Market failure in health care: a review. International journal of public health and clinical sciences, 5(5): 16-25.
Jehle, G. A. & Reny, P. J. (2011). Advanced microeconomic theory. 3rd ed. London: Pearson.
Kleef, R. C., McGuire, T. G., Schut, F. T. & Ven, W. P. (2019). Strategies to counteract risk selection in social health insurance markets. In oxford research encyclopedia of economics and finance.
Lipsey, R. G. & Lancaster, K. (1956). The general theory of second best. The review of economic studies, 24(1): 11-32.
Mimra, W. & Wambach, A. (2019). Endogenous insolvency in the Rothschild–Stiglitz model. Journal of risk and insurance, 86(1): 165-181.
Smirnov, N. (1948). Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions. Annauls of mathematical Statistics, 19(2): 279-281.
Spanos, A. (2019). Probability theory and statistical inference: Empirical modeling with observational data. Cambridge University Press.
Spence, M. (1973). Job market signaling, Quarterly journal of economics, 87(3): 355-374.
Stiglitz, J. E. & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American economic review, 71(3): 393-410.
Stiglitz, J. E. (1983). Risk, incentives and insurance: The pure theory of moral hazard. The Geneva papers on risk and insurance-issues and practice, 8(1): 4-33.
Stiglitz, J. E. (2019). Selected works of Joseph E. Stiglitz: Volume III: Rethinking microeconomics. Oxford university press.
Stiglitz, J. E., Yun, J. & Kosenko, A. (2018). Characterization, existence, and pareto optimality in insurance markets with asymmetric information with endogenous and asymmetric disclosures: Revisiting Rothschild-Stiglitz, NBER working paper 24711, National bureau of economic research.
Stiglitz, J. E., Yun, J. & Kosenko, A. (2017). Equilibrium in a competitive insurance market under adverse selection with endogenous information, NBER working paper 23556, National bureau of economic research.
Stiglitz, J., & Yun, J. (2013). Optimality and equilibrium in a competitive insurance market under adverse selection and moral hazard, NBER working paper 19317, National bureau of economic research.
Winssen, K. P. M., Kleef, R. C. & Ven, W. P. M. M. (2018). Can premium differentiation counteract adverse selection in the Dutch supplementary health insurance? A simulation study. The European journal of health economics, 19(5): 757-768.
Zheng, Y., Vukina, T. & Zheng, X. (2019). Estimating asymmetric information effects in health care accounting for the transactions costs. International journal of health economics and management, 19(1): 79-98.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image