فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر، در صنعت بیمه تلاش زیادی صورت گرفته تا سهم پورتفوی بیمه‌های عمر کشور افزایش یابد. در حال ‌حاضر این سهم در مقایسه با آمارهای جهانی ناچیز است و از همین میزان نیز هرساله درصدی بازخرید می‌شوند. باتوجه به این‌که تحقیقات صورت‌ گرفته در زمینه بیمه عمر همگی نگاهی پس‌نگر داشته‌اند و هیچ‌ یک به دنبال پیش‌بینی این رفتار در مشتریان نبوده‌‌اند، هدف این تحقیق این است که گرایش افراد به بازخرید بیمه‌های عمر را، به وسیله متغیرهای مستقل تقدیرگرایی، سرمایه اجتماعی، آگاهی از مزایای بیمه عمر، ارزشمندی مزایای بیمه عمر برای فرد، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت شغلی و متغیرهای زمینه‌ای بسنجد و در نتیجه رفتار بازخرید در بیمه‌گذاران عمر را بیازماید.
روش شناسی :روش مورد استفاده در این تحقیق، آزمون‌های همبستگی و رگرسیون است.
یافته‌ها : طبق یافته‌های این تحقیق که روی نمونه‌ی 400 نفری از بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه کارآفرین در سال‌های 1390 تا 1395 انجام شده، فقط میان سرمایه اجتماعی با گرایش به بازخرید رابطه مستقیم وجود دارد و سایر روابط معکوس است. هم‌چنین، فرضیه وجود رابطه معکوس میان گرایش به بازخرید با امنیت اقتصادی رد شد. از بین متغیرهای زمینه‌ای، میزان تحصیلات قوی‌ترین رابطه را با گرایش به بازخرید دارد که این رابطه نیز معکوس است. به علاوه، طبق نتایج آزمون رگرسیون، از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر تقدیرگرایی در گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر از بیشترین قدرت برخوردار است و پس از آن، به ترتیب ارزشمندی مزایای بیمه عمر و احساس امنیت سیاسی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. متغیرهای امید به آینده و احساس امنیت اقتصادی، از کمترین اثر کل برخوردارند و قدرت تبیین­کنندگی کمتری نسبت به دیگر متغیرها دارند.
نتیجه‌گیری: بنابراین، با توجه به اهمیت شاخص ارزشمندی مزایای بیمه عمر، بیمه‌گران و فروشندگان بیمه‌های عمر بایدحداکثر تلاش خود را برای فهماندن مزایای واقعی پوشش بیمه عمر، به مشتری یا بیمه‌گذار بیمه عمر انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Influential factors on the tendency to buy life insurance surrender

نویسندگان [English]

  • A. Helm Zadeh
  • K. Hamidi
  • K. Heidarzadeh Hanzaei

Department of Business Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: In recent years, a lot of efforts have been made in the insurance industry to increase the share of the country's life insurance portfolio. Currently, this share is insignificant compared to global statistics, and a percentage of this amount is redeemed every year. Considering that the researches conducted in the field of life insurance have all taken a retrospective view and none of them sought to predict this behavior in customers, the purpose of this research is to determine the tendency of people to buy back life insurances through the independent variables of determinism, social capital, awareness To measure the benefits of life insurance, the value of life insurance benefits for the individual, the feeling of political security, the feeling of economic security, the feeling of job security and background variables, and as a result, to test the redemption behavior of life insurance policyholders.
Methodology: The method used in this research is correlation and regression tests.
Findings: According to the findings of this research, which was conducted on a sample of 400 life insurance policyholders of the insurance company in 2013-2015, there is a direct relationship between social capital and the tendency to redeem, and the other relationships are inverse. Also, the hypothesis of the existence of an inverse relationship between the tendency to repurchase and economic security was rejected. Among the contextual variables, the level of education has the strongest relationship with the tendency to repurchase, and this relationship is also inverse. In addition, according to the results of the regression test, among the studied variables, the determinism variable has the most power in the tendency to buy back life insurance policies, and after that, the value of life insurance benefits and the feeling of political security are in the next ranks. The variables of hope for the future and feeling of economic security have the lowest total effect and have less explanatory power than other variables.
Conclusion: Therefore, considering the importance of the value index of life insurance benefits, insurers and life insurance sellers should make their maximum efforts to understand the real benefits of life insurance coverage to the customer or life insurance policyholder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life insurance
  • life insurance surrender
  • tendency
  • life insurance policyholder
  • insurance companies

سیدجوادین، سیدرضا و کیماسی، مسعود (1384)، مدیریت کیفیت خدمات، نشر نگاه دانش، چ 1، صص 39-143.

قانع، مهشید (1397)، مفاهیم و چالش‌های فرایندکاوی در مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، برگرفته از: https://way2pay.ir/97610

حقیقی وند، سارا (1396)، تسهیل ورود بازیگران جدید به بازار بیمه از جمله ارزیابان خسارت، اکچوئرهای رسمی و خدمات جنبی صنعت بیمه، پژوهشکده بیمه.

منابع انگلیسی

Ashoori, M., & Tarokh, M. J. (2014). Applying the Process Mining Project Methodology for Insurance Risks Reduction. International Journal of Research in Industrial Engineering, 3(4), 57.
Caron, F., Vanthienen, J., & Baesens, B. (2013). Comprehensive rule-based compliance checking and risk management with process mining. Decision Support Systems, 54(3), 1357-1369.
Caron, F., Vanthienen, J., & Baesens, B. (2013). A comprehensive investigation of the applicability of process mining techniques for enterprise risk management. Computers in Industry, 64(4), 464-475.
Conforti, R., de Leoni, M., La Rosa, M., van der Aalst, W. M., & ter Hofstede, A. H. (2015). A recommendation system for predicting risks across multiple business process instances. Decision Support Systems, 69, 1-19.
Davenport, T. H., & Innovation, P. (1993). Reengineering work through information technology. Harvard Business School Press, Boston.
Dos Santos Garcia, C., Meincheim, A., Junior, E. R. F., Dallagassa, M. R., Sato, D. M. V., Carvalho, D. R., ... & Scalabrin, E. E. (2019). Process Mining Techniques and Applications-A Systematic Mapping Study. Expert Systems with Applications. 133 (2019), 260-295.
De Leoni, M., Suriadi, S., Ter Hofstede, A. H., & van der Aalst, W. M. (2016). Turning event logs into process movies: animating what has really happened. Software & Systems Modeling, 15(3), 707-732.
Ehrendorfer, M., Fassmann, J. A., Mangler, J., & Rinderle-Ma, S. (2019). Combining Conformance Checking and Classification of XES Log Data for the Manufacturing Domain. arXiv preprint arXiv:1904.05883.
Erdogan, T. G., & Tarhan, A. (2018). Systematic Mapping of Process Mining Studies in Healthcare. IEEE Access, 6, 24543-24567.
Jans, M., Van Der Werf, J. M., Lybaert, N., & Vanhoof, K. (2011). A business process mining application for internal transaction fraud mitigation. Expert Systems with Applications, 38(10), 13351-13359.
Lakshmanan, G. T., Shamsi, D., Doganata, Y. N., Unuvar, M., & Khalaf, R. (2015). A markov prediction model for data-driven semi-structured business processes. Knowledge and Information Systems, 42(1), 97-126.
Knuplesch, D., Reichert, M., & Kumar, A. (2017). A framework for visually monitoring business process compliance. Information Systems, 64, 381-409.
Moeller, R. R. (2007). COSO enterprise risk management: understanding the new integrated ERM framework. John Wiley & Sons.
Pika, A., van der Aalst, W. M., Wynn, M. T., Fidge, C. J., & ter Hofstede, A. H. (2016). Evaluating and predicting overall process risk using event logs. Information Sciences, 352, 98-120.
Pourmasoumi, A., & Bagheri, E. (2017). Business process mining. Encyclopedia with Semantic Computing and Robotic Intelligence, 1(01), 1630004.
Recker, J., & Mendling, J. (2016). The state of the art of business process management research as published in the BPM conference. Business & Information Systems Engineering, 58(1), 55-72.
Rojas, E., Munoz-Gama, J., Sepúlveda, M., & Capurro, D. (2016). Process mining in healthcare: A literature review. Journal of biomedical informatics, 61, 224-236.
Rozinat, A., Wynn, M. T., van der Aalst, W. M., ter Hofstede, A. H., & Fidge, C. J. (2009). Workflow simulation for operational decision support. Data & Knowledge Engineering, 68(9), 834-850.
Saravanan, M. S., & RJ, R. S. (2011). Application of process mining in insurance: A case study for UTI. Int. Jour. of Adv. Comp. and Math. Sciences, 2(3), 141-150.
Suriadi, S., Wynn, M. T., Ouyang, C., ter Hofstede, A. H., & van Dijk, N. J. (2013, June). Understanding process behaviours in a large insurance company in Australia: A case study. In International Conference on Advanced Information Systems Engineering (pp. 449-464). Springer, Berlin, Heidelberg.
Thiede, M., Fuerstenau, D., & Barquet, A. P. B. (2018). How is process mining technology used by organizations? A systematic literature review of empirical studies. Business Process Management Journal. 24(4), 900-922.
Van Der Aalst, W. (2011). Process mining: discovery, conformance and enhancement of business processes (Vol. 2). Heidelberg: Springer.
Van Der Heijden, T. H. C. (2012). Process mining project methodology: Developing a general approach to apply process mining in practice. Master of Science in Operations Management and Logistics. Netherlands: TUE. School of Industrial Engineering.
Yang, W. S., & Hwang, S. Y. (2006). A process-mining framework for the detection of healthcare fraud and abuse. Expert Systems with Applications31(1), 56-68.‏

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image