فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: اکتشاف و تبیین رفتارهای مشاهده­‌پذیر فرهنگ پشتیبان برنامه­های جانشین­‌پروری در صنعت بیمه ایران
روش‌شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر روش­شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی- اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری برای مرحله کیفی، شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت بیمه، و برای مرحله کمی، کلیه کارکنان شعب مرکزی شرکت­های بیمه بوده‌ است. نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 13 نفر به حد اشباع رسید و در بخش کمی به روش طبقه­ای تصادفی به تعداد 284 نفر انتخاب گردیده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله اول شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و در مرحله دوم پرسشنامه 33 سوالی محقق ساخته بوده که روایی آن به روش صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه­­ به روش آلفای کرونباخ (893/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده­‌های کمی به روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزار Amos 21 انجام شده است.
یافته‌ها: الگوهای رفتاری فرهنگ جانشین­پرور شامل رفتارهای مشاهده­پذیر محتوایی و ساختاری می­باشند. همچنین در بین رفتارهای مشاهده­‌پذیر فرهنگ، پیاده‌سازی برنامه‌های جانشین‌پروری (با بار عاملی 649/0)، مدیریت تغییر و تحول جانشین‌پرور (با بار عاملی 595/0) و مدیریت شایستگی‌­ها (با بار عاملی 585/0) بیشترین حمایت را از مدل اندازه­‌گیری داشته­اند.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش، یکی از رفتارهای مشاهده­پذیر اصلی فرهنگ برای پشتیبانی از برنامه­های جانشین­پروری در صنعت بیمه، رفتارهای محتوایی می‌باشد که شامل؛ رفتارهای انگیزشی جانشین‌پروری، ارتباطات سازمانی یکپارچه و متعهدانه، رهبری تحول‌آفرین مبتنی بر مشارکت، مدیریت تغییر و تحول جانشین‌پرور می‌شود. همچنین سایر یافته­های این پژوهش نشان داد که رفتارهای ساختارگرایانه نیز یکی دیگر از رفتارهای مشاهده‌پذیر فرهنگ برای پشتیبانی از برنامه­های جانشین­‌پروری در صنعت بیمه است که شامل؛ قوانین و مقررات تسهیل‌گر، ساختار سازمانی چابک، مدیریت شایستگی­ها، مدیریت راهبردی سرمایه انسانی، پیاده‌سازی برنامه‌های جانشین‌پروری، توانمندسازی مبتنی بر آموزش و مدیریت دانش، و مدیریت عملکرد مبتنی بر جانشین‌پروری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining observable behaviors of succession culture in the Iranian insurance industry

نویسندگان [English]

  • Sh. Tayar 1
  • S.M. Allameh 1
  • S.A. Siadat 2

1 Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Aim: to explore and explain the observable behaviors of the culture supporting succession programs in the insurance industry of Iran.
Methodology: The current research is based on a methodology combined with a descriptive-exploratory approach. The statistical population for the qualitative stage included academic and insurance industry experts, and for the quantitative stage, all the employees of central branches of insurance companies. The statistical sample in the qualitative section reached the saturation point with a targeted approach of 13 people, and in the quantitative section, 284 people were selected by stratified random method. The data collection tool in the first stage included a semi-structured interview with experts, and in the second stage, a 33-question questionnaire was created by the researcher, whose validity was confirmed by the form and content method, and the reliability of the questionnaire was confirmed by the Cronbach's alpha method (0.893). Qualitative data analysis was done using thematic analysis method and quantitative data was done using confirmatory factor analysis method in Amos 21 software.
Findings: The behavioral patterns of surrogate culture include observable content and structural behaviors. Also, among the observable behaviors of culture, the implementation of succession programs (with a factor load of 0.649), the management of succession change and transformation (with a factor load of 0.595) and the management of competencies (with a factor load of 0.585) have the most support from the measurement model. .
Conclusion: Based on the findings of the research, one of the main observable behaviors of the culture to support succession programs in the insurance industry is content behaviors that include; Successive motivational behaviors, integrated and committed organizational communication, transformational leadership based on participation, change management and transformation become successors. Also, other findings of this research showed that structuralist behavior is another observable behavior of culture to support succession planning in the insurance industry, which includes facilitating rules and regulations, agile organizational structure, competency management, strategic human capital management, succession planning implementation, empowerment. It is based on education and knowledge management, and performance management is based on succession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Industry
  • Observable Behaviors
  • Organizational Culture
  • Succession Planning
آقازاده، ل. رزمجوی، م. (1386) «بررسی علل بازخرید بیمه‌های عمر و پس‌اندازشرکت سهامی بیمه ایران در شهر ارومیه بین سال­های 1380 لغایت 1385»، مجموعه مقالات چهاردهمین سمینار بیمه وتوسعه بیمه‌های عمر.
بازرگان،ع. (1387) مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران، نشر دیدار.
پورسید، ب. (1383) «امنیت اقتصادی در بعد سرمایه‌گذاری خارجی»، تهران: مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی.
پیکارجو، ک. (1380) «بررسی حجم بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و پیامد‌های خصوصی‌سازی در بازار سرمایه»، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 64، صص31-60، تهران، پژوهشکده بیمه.
حبیبی مرند، ن. (1395) «بررسی عوامل موثر بر بازخرید بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با تاکید بر عوامل خرد اقتصادی (مطالعه موردی: بیمه پارسیان)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
دانائی فرد، ح. (1392) استراتژی‌های نظریه‌پردازی، تهران، انتشارات سمت.
دانائی فرد، ح. اسلامی، الف. (1390) کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.
دانائی فرد، ح. الوانی، م. و آذر،  ع. (1383) روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار- اشراقی.
رسولی ک، و فرزین‌وش الف. (1394) «تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل سرمایه: شواهدی از کشورهای نوظهور و در حال توسعه»،  فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 13،صص 245- 263، همدان، دانشگاه ابوعلی‌سینا.
عباسی، الف و سازگار، الف (1383) «شناخت علل بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز در شرکت بیمه ایران»، فصلنامه صنعت بیمه، سال نوزدهم، شماره 2، صص 78- 119.
قدمیان، ش. (1392) «عوامل اقتصادی موثر بر بازخرید بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
 مهدوی، غ. افقی، ر. عابد، م (1393)، «بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر: مطالعه موردی بازار بیمه ایران»، پژوهشنامه بیمه، سال سی‌ام، شماره 3، 1394، صص 61- 75.
منابع انگلیسی
Eling, M. Kiesenbauer, D. (2011), “What policy features determine life insurance lapse? an analysis of the German market”. working papers on risk management and insurance no. 95.
Fier G., & Liebenberg, A. (2013). “Life Insurance Lapse Behavior”. North American Actuarial Journal. 17. 10.1080/10920277.2013.803438.
Gemmo, I, & Götz, M (2016) “Life insurance and demographic change: An empirical analysis of surrender decisions based on panel data”, ICIR Working Paper Series, No. 24/16, International Center for Insurance Regulation, Goethe University Frankfurt, Frankfurt am Main.
Hwang, Y. (2016), Empirical analysis of surrender dynamics in taiwan life insurance companies, bulletin français d’actuariat, Vol. 16, pp. 115 – 127.
Kannan, R., Sarma, K.P., Rao, A.V. and Sarma, S.K., (2008). “Lapsation and its compact on Indian life insurance”. Journal of IRDA, 1(2008).
Kiesenbauer, D. (2012) “Main determinants of lapse in the German life insurance industry”, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften,
Knoller, Ch. Kraut, G. Schoenmaekers, P.  (2011), “On the Propensity to Surrender a Variable Annuity Contract: An Empirical Analysis of Dynamic Policyholder Behaviour”, Working Paper, Munich Risk and Insurance Center (MRIC) & Munich Reinsurance Company.
Milhaud X, LOISEL S, Maume-deschamps V, (2011), “Surrender triggers in life insurance: what main features affect the surrender behavior in a classical economic context?”, bulletin français d’actuariat, Vol. 11, pp. 5-48.
Russell, David T, Fier, Stephen G, Carson, James M and Randy E. (2013), “An Empirical Analysis of Life Insurance Policy Surrender Activity”, Journal of Insurance Issues, Vol. 36, No. 1, PP. 35_57.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). “Basics of qualitative research. Newbury Park, CT: Sage.
Strauss, A., Anselm L., & Corbin, J. (1990), Basics of Qualitative Research: William Newman and J.V. Charlese Summer, The Process of Management Concept Behaviour and Practice; Mc Graw-Hill Book Co.1965
Fang, H. and Kung, E. (2012). “Why do life insurance policyholders lapse? The roles of income, health and bequest motive shocks”. The National Bureau of Economic Research.
Belaygorod, A., Zardetto, A., and Liu, Y. (2014). “Bayesian modeling of shock lapse rates provides new evidence for emergency fund hypothesis”. North American Actuarial Journal, 18(4):501-514.
Mulholland, B. S. and Finke, M. S. (2014). “Does cognitive ability impact life insurance policy lapsation?” Available at SSRN 2512076.
Nolte, S. and Schneider, J. C. (2015). “Don't lapse into temptation: A behavioral explanation for policy surrender”. Available at SSRN 2555268.
Sirak, A. S. (2015). “Income and unemployment e_ects on life insurance lapse”. Working Paper. Socio-Economic Panel (SOEP) (2014). Data for years 1984-2013. Version 36, SOEP, 2015, doi: 10.5684/soep. v30.
Outreville, J. F. (1990). “Whole-life insurance lapse rates and the emergency fund hypothesis”. Insurance: Mathematics and Economics, 9(4):249-255.
Kagraoka, Y. (2005). “Modeling insurance surrenders by the negative binomial model”. Working paper.
Kim, C. (2005). “Modeling surrender and lapse rates with economic variables”. North American Actuarial Journal, 9(4):56-70.
Renshaw, A. and Haberman, S. (1986). “Statistical analysis of life assurance lapses”. Journal of the Institute of Actuaries, 113(03):459-497.
Cerchiara, R. R., Edwards, M., and Gambini, A. (2008). “Generalized linear models in life insurance: Decrements and risk factor analysis under Solvency II”. 18th International AFIR Colloquium. Decrements and risk factor analysis under Solvency II. In 18th International AFIR Colloquium.
Moenig, T. and Zhu, N. (2014). “Lapse and reentry in variable annuities”. Social Science Research Network Working Paper Series.
MacKay, A., Augustyniak, M., Bernard, C., and Hardy, M. R. (2015). “Risk management of policyholder behavior in equity linked life insurance”. Social Science Research Network Working Paper Series.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image