فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گلستان، ایران

چکیده

هدف: یکی از شاخص‌های‌ توسعه در کشورها، میزان‌ پیشرفت حسابداری و نظارت مالی آن‌هاست. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران یا اعتباردهندگان ممکن‌ است به‌علت قصور‌ حسابرسان متحمل زیان شوند و بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی می‌‎تواند راهکاری مؤثر در جبران خسارت این زیان‎‌دیدگان ‎باشد؛ ولی این نوع بیمه در ایران توسعه نیافته است و شرکت‎‌های بیمه از پذیرش ریسک‎‌های مربوط به آن استقبال نکرده‎‌اند. لذا بیمه مسئولیت حرفه‌‎ای حسابداران رسمی اهمیت انکارناپذیری در توسعه بیمه دارد که در این پژوهش به این امر مهم پرداخته شده است.
روش‌شناسی: برای این منظور، پرسشنامه‎‌های تحقیق در اختیار جامعه حسابداران رسمی و کارشناسان ارشد بیمه (30N=) قرار گرفت و برای تجزیه‌‎و‎تحلیل داده‌‎ها از روش دلفی، ماتریسSWOT، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، روش دیمتل و فرایند تحلیل‌شبکه‎‌ای (ANP) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج روش دلفی و ماتریسSWOT نشان داد که توسعه این بیمه در ایران شش نقطه‌قوت، شش نقطه‌ضعف، شش فرصت و هفت چالش به‌همراه دارد. نتایج فرایند AHP نشان داد که در میان نقاط قوت، انتقال ریسک‎‌های فعالان حرفه حسابداری و حسابرسی؛ در میان نقاط ضعف، ناقص و مبهم‌بودن قوانین و مقررات کنونی مسئولیت حرفه‌‎ای حسابداران رسمی؛ در میان فرصت‎‌ها، نیاز جامعه به انواع بیمه‎‌های جدید در آینده؛ و در میان چالش‌‎ها، فرهنگ پایین بیمه‌ای در ایران در اولویت اول قرار دارند.
نتیجه‌گیری: درنهایت، نتایج رتبه‌‎بندی استراتژی‎‌های توسعه بیمه مسئولیت حرفه‎‌ای حسابرسان با فرایند ANP نشان داد که استراتژی تهاجم (توسعه بیمه مسئولیت حرفه‌‎ای حسابرسان با توجه به نیازهای آتی جامعه) بهترین استراتژی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for the development of professional liability insurance for certified accountants in Iran

نویسندگان [English]

 • A. Goli
 • A. Khuzin
 • M. Ashrafi
 • A. Naderian

Department of Accounting, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Golestan, Iran

چکیده [English]

Objective: One of the indicators of development in countries is the progress of their accounting and financial supervision. On the other hand, investors or creditors may suffer losses due to auditors' negligence, and the professional liability insurance of official accountants can be an effective solution in compensating these victims; But this type of insurance has not been developed in Iran and insurance companies have not accepted the risks related to it. Therefore, the professional liability insurance of certified accountants has an undeniable importance in the development of insurance, which is discussed in this research.
Methodology: For this purpose, research questionnaires were provided to the community of certified accountants and senior insurance experts (N = 30) and for data analysis, Delphi method, SWOT matrix, Analytical Hierarchy Process (AHP), Dimtel method were used. And Analytical Network Process (ANP) was used.
Findings: The results of Delphi method and SWOT matrix showed that the development of this insurance in Iran has six strengths, six weaknesses, six opportunities and seven challenges. The results of the AHP process showed that among the strengths, the transfer of risks of accounting and auditing professionals; Among the weaknesses, the incompleteness and vagueness of the current rules and regulations of the professional responsibility of certified accountants; Among the opportunities, society's need for new types of insurance in the future; And among the challenges, the low insurance culture in Iran is the first priority.
Conclusion: Finally, the ranking results of the development strategies of auditors' professional liability insurance with the ANP process showed that the invasion strategy (development of auditors' professional liability insurance according to the future needs of society) is the best strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auditors’ Professional Liability Insurance
 • Delphi Technique
 • SWOT Matrix
 • AHP
 • Dematel Technique
 • ANP
 1. 1. اسدی، س، البدوی. ا، حسین زاده کاشان، ع. 1396. محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکت‌های بیمه. پژوهشنامه بیمه، سال سی و دوم، شمارۀ 3، صص 83 – 102

  1. ارباب سلیمانی، عباس، نفری، محمود، اصول حسابرسی، جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ نوزدهم، 1385.
  2. 3.  اسدی قراگوز، س. ارشدی، ع. حاجی، غ. 1396. عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعه بیمه عمر مطالعه مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دوره 1985- 2014 رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته. پژوهشنامه بیمه. سال سی و دوم، شمارۀ 3، صص 21-40
   1. امانی ، علی ، دوانی ، غلام‌حسین (1390) مجله حسابدار ، شهریور 1390 ، ص 74-77

  5. امیرخسرو، هادی، 1384. بررسی ضرورت ایجاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابرسان در ایران. پژوهشنامه بیمه، 1384، سال بیستم، شماره 2، صص 159-172.

  1. 6.  آستین، عبدالله؛ جلالی لواسانی، احسان؛ (1389) ضرورت توجه به بیمه های مهندسی و بررسی دلایل عدم توسعه آن در کشور، مجله تازه های جهان بیمه دوره 1 شماره 2 ص 23-33
  2. باباپور، م. 1391. بررسی امکان‌پذیری برآورد ریسک حسابرسی در محیط‌های حسابرسی کامپیوتری در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کار - دانشکده حسابداری و مدیریت.
  3.  بولو، قاسم، 1382، مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب، مجله حسابرس شماره 20، ص 1-9
  4. تاجدار، سید رسول، (1375)، تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در شهر تهران و بررسی علل عدم رشد بیمه عمر در ایران پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه تهران
  5. حاجیها، ز. 1389. تفاوت درک حسابرسان ارشد در دو بخش دولتی و خصوصی، از ارزیابی ریسک‌های حسابرسی در محیط حسابرسی ایران. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 7 دوره 2، صص 201-171.
  6. خانی، ع. 1382. بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی. فصلنامه آسیا، شماره 28، صص 38-44.
  7. رحیمیان ،نظام الدین ،تقوی فرد ،محمد تقی ، میرعباسی ، سید جواد ، (1397) ،افشای اهمیت و ریسک دعاوی حقوقی ،دانش حسابرسی ،سال هیجدهم ،شماره 70 ص45-73
   1. روزنامه دنیای اقتصاد ، 1386 ، شماره 4683
   2.  زبردست، اسفندیار، (1389)، کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی، شماره 41، صص 79-90،
   3. سبزی، محمود؛ قاسمی، مسعود؛ مختاری، معصومه؛ سبزی، طیبه (1390) بیمه در کشورهای درحال‌توسعه: بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بیمه‌های خرد؛ مجله تازه‌های جهان بیمه مرداد- شماره 158 صفحه - از 37 تا 48
   4. صفری، ز. موسوی کاشی، ز. 1397. رابطه میان اثربخشی فردی حسابرس و خطا در ارزیابی ریسک تقلب. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، شماره 6، دوره 3، صص 277-255.
   5. قدیم پور، ج. دستگیر، م. 1395. بررسی تأثیر عوامل ریسک‌ دادخواهی حسابرسان بر حق‌الزحمۀ حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 8 دوره 4، صص 54-37.
    1. محمودی ،مجتبی ،(1389)، گزارش حسابرسی تداوم فعالیت و دعاوی حقوقی علیه حسابرس ، فصلنامه حسابدار رسمی ، شماره دهم ، تابستان 1389 ،ص79-87
    2. موسوی شیری، م. توکل نیا، ل. شاکری، م.، 1392. بررسی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه.  مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،دوره 2، شماره 7.صص29-48
    3. مهرگان، محمد رضا 1383 ،پژوهش عملیاتی پیشرفته. انتشارات کتاب دانشگاهی، تهران، چاپ اول.
    4. هومن، حیدرعلی، 1385 ، راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران : سازمان سمت
     1. Castanheira, N., Rodrigues, L. L., & Craig, R. (2009), Factors associated with the adoption of risk-based internal auditing, Managerial Auditing Journal, Vol. 25, pp. 79-98.
     2. Chen, X. Lee, C.W.J. Li, J. (2008). "Government assisted earnings management in China". Journal
     3. Kim, Y.statman, M. (2012). Docorporations invest enough in environmental responsibility? Journal of business Ethics. vol 105 (1), pp: 115_129
     4. Lundgren, C. and Lindgren, L. (2016), A Study on Auditor Liability – In the Light of the BDO-Case, Master Thesis in Business Administration, 30 ECTS, Jönköping University.of Accounting and Public Policy, 27 (3)
  1. Dayson, R.G. 2004. Strategic development and SWOT analysis at university of workwick, european journal of operational research, 152: 631-640.
  2. Frederick J. Fisher, J.D. (2014), TECHNICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL LIABILITY CLAIMS, PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE, 1-15.
  3. Jourdain, P. (1994). Les Principes de La responsabilité Civile. 2e édition. Dalloz.
  4. Kathryn, A. B. (2013), Food Product Liability Insurance: Implications for the Marketing of Specialty Crops, The magazine of food, farm, and resource, 28(4).
  1. Lambert, Y. (1995). Droit des assurances. 9e édition. Paris: Dalloz.
  2. Loo, R. (2002), The Delphi method: A powerful tool for strategically management. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 25(4):762.
  1. Ritchie, B. Khorwatt, E. (2007), The attitude of Libyan auditors to inherent control risk assessment, the British Accounting Review, 39(1): 39-59.
  2. Saaty, Thomas L. (2005). Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Pittsburgh, Pennsylvania: RWS Publications. ISBN 1-888603-06-2.
  3. Saaty, Thomas L.; Brady Cillo (2009). The Encyclicon, Volume 2: A Dictionary of Complex Decisions using the Analytic Network Process. Pittsburgh, Pennsylvania: RWS Publications. ISBN 1-888603-09-7.
  4. Sevim, S. Yildiz, B. Dalkilic, N. (2016), Risk Assessment for Accounting Professional Liability Insurance”, Sosyoekonomi, Vol. 24(29), 93-112.
  5.      Tevdello, R.Vanstralen, M. (2008). The effect of audit quality on firm governance. International Journal of Law and Management, Vol. 12 Issue: 2, pp.439-452.
  6. Wen-Rong J. H. Chih-Lung T. Gwo-Hshiung T. Sheng-Kai F. (2011), Combined DEMATEL technique with a novel MCDM model for exploring portfolio selection based on CAPM, Expert Systems with Applications, 38: 16-25.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image