فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت و اقتصاد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف: بازخرید بیمه‌های عمر از آسیب‌های صنعت بیمه است که موجب نارضایتی مشتریان، تبلیغات سوء آن‌ها، برهم‌زدن برنامه‌های شرکت‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد ناخالص داخلی کشور و... می‌شود. ازآنجایی‌که بیشتر تحقیقات صورت‌‌گرفته در زمینه بازخرید بیمه‌های عمر بر عوامل اقتصادی متمرکز بوده‌اند، هدف اصلی این تحقیق آن است که به تبیین همه‌‌جانبه عللی بپردازد که موجب بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر در ایران می‌شوند.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد (رویکرد استراوس و کوربین)، شرایط بازخرید بیمه عمر به درخواست بیمه‌گذاران و تعامل‌های مربوط به آن و پیامدهای ناشی از آن را احصا کرده است.
یافته‌ها: داده‌‌‌های پژوهش از طریق مصاحبه با کارکنان عالی‌رتبه و کارشناسان بازخرید بیمه‌های عمر برخی شرکت‌های بیمه فعال در کشور به‌دست آمده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند شرایط علّی شامل ابعاد مربوط به ساختار بیمه‌های عمر و شرایط مداخله‌ای شامل ابعاد مرتبط با بیمه‌گر و بیمه‌گذار و شرایط زمینه‌ای شامل ابعاد مربوط به ساختار جامعه ایران می‌شوند که موجب بازخرید بیمه‌های عمر می‌شوند و با تعامل‌هایی مانند مشاوره مجدد و ارائه تسهیلات یا ندادن مشاوره، پیامدهای حاصله به ترتیب شامل انصراف از بازخرید و احساس رضایت و تداوم بیمه عمر یا بازخرید، احساس نارضایتی، سلب اعتماد از بیمه‌گر و تبلیغات ویروسی علیه بیمه‌گر هستند. به‌علاوه، شرایط خاصی مانند بی‌ثباتی اقتصادی یا سیاسی در سطح کلان و مواردی چون وضعیت شغلی و درآمد بیمه‌گذار در سطح خرد، همچنین ویژگی‌های ماهوی بیمه عمر ازجمله پیچیدگی، بلندمدت‌بودن و ناملموس‌بودن هم در بازخرید بیمه عمر تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Paradigm model of effective factors in life insurance redemption in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Helmzadeh
  • K. Hamdi
  • K. Heidarzadeh Hanzaei

Department of Management and Economics, Business Administration, Islamic Azad University of Tehran, Science and Research Unit, Tehran, IranTehran.

چکیده [English]

Purpose: The redemption of life insurance is one of the harms of the insurance industry, which causes customer dissatisfaction, their bad advertising, disrupting companies' plans for investment, reducing the country's gross domestic income, etc. Since most of the researches conducted in the field of life insurance redemption have focused on economic factors, the main goal of this research is to comprehensively explain the reasons that lead to the redemption of life insurance policies in Iran.
Methodology: The current research, using a qualitative method and using data base theory (Strauss and Corbin's approach), has calculated the conditions of life insurance redemption at the request of policyholders and related interactions and its consequences.
Findings: The research data were obtained through interviews with high-ranking employees and life insurance redemption experts of some active insurance companies in the country.
Conclusion: The results show that causal conditions include dimensions related to the structure of life insurances and intervention conditions include dimensions related to the insurer and policyholder and background conditions include dimensions related to the structure of Iranian society that cause the redemption of life insurances and with interactions such as re-advising and providing facilities or not giving advice, the resulting consequences include, respectively, cancellation of redemption and feeling of satisfaction and continuation of life insurance or redemption, feeling of dissatisfaction, loss of trust from the insurer and viral advertisements against the insurer. In addition, certain conditions such as economic or political instability at the macro level and things such as the employment status and income of the policyholder at the micro level, as well as the essential characteristics of life insurance, such as complexity, long-term and intangibility, also affect the redemption of life insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm Model
  • Life Insurance Surrender
  • Life Insurance
  • Grounded Theory
  • Insurance company
1-   آقازاده، ل. رزمجوی، م. (1386) «بررسی علل بازخریدبیمه های عمر و پس‌اندازشرکت سهامی بیمه ایران در شهر ارومیه بین سال­های 1380 لغایت 1385»، مجموعه مقالات چهاردهمین سمینار بیمه وتوسعه بیمه‌های عمر.
2-     بازرگان،ع. (1387) مقدمهایبرروشهایتحقیقکیفیوآمیخته؛رویکردهایمتداولدرعلومرفتاری، تهران، نشر دیدار.
3-     پورسید، ب. (1383) «امنیت اقتصادی در بعد سرمایه‌گذاری خارجی»، تهران: مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی.
4-   پیکارجو، ک. (1380) «بررسی حجم بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و پیامد‌های خصوصی‌سازی در بازار سرمایه»، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 64، صص31-60، تهران، پژوهشکده بیمه.
5-   حبیبی مرند، ن. (1395) «بررسی عوامل موثر بر بازخرید بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با تاکید بر عوامل خرد اقتصادی (مطالعه موردی: بیمه پارسیان)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
6-     دانائی فرد، ح. (1392) استراتژیهاینظریهپردازی، تهران، انتشارات سمت.
7-   دانائی فرد، ح. اسلامی، الف. (1390) کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.
8-     دانائی فرد، ح. الوانی، م. و آذر،  ع. (1383) روش‌شناسیپژوهشکیفیدرمدیریت: رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار- اشراقی.
9-   رسولی ک، و فرزین‌وش الف. (1394) «تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل سرمایه: شواهدی از کشورهای نوظهور و در حال توسعه»،  فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 13،صص 245- 263، همدان، دانشگاه ابوعلی‌سینا.
10- عباسی، الف و سازگار، الف (1383) «شناخت علل بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز در شرکت بیمه ایران»، فصلنامه صنعت بیمه، سال نوزدهم، شماره 2، صص 78- 119.
11- قدمیان، ش. (1392) «عوامل اقتصادی موثر بر بازخرید بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
12-  مهدوی، غ. افقی، ر. عابد، م (1393)، «بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر: مطالعه موردی بازار بیمه ایران»، پژوهشنامه بیمه، سال سی‌ام، شماره 3، 1394، صص 61- 75.
13-  Eling, M. Kiesenbauer, D. (2011), “What policy features determine life insurance lapse? an analysis of the German market”. working papers on risk management and insurance no. 95.
14-  Fier G., & Liebenberg, A. (2013). “Life Insurance Lapse Behavior”. North American Actuarial Journal. 17. 10.1080/10920277.2013.803438.
15-  Gemmo, I, & Götz, M (2016) “Life insurance and demographic change: An empirical analysis of surrender decisions based on panel data”, ICIR Working Paper Series, No. 24/16, International Center for Insurance Regulation, Goethe University Frankfurt, Frankfurt am Main.
16-  Hwang, Y. (2016), Empirical analysis of surrender dynamics in taiwan life insurance companies, bulletin français d’actuariat, Vol. 16, pp. 115 – 127.
17-  Kannan, R., Sarma, K.P., Rao, A.V. and Sarma, S.K., (2008). “Lapsation and its compact on Indian life insurance”. Journal of IRDA, 1(2008).
18-  Kiesenbauer, D. (2012) “Main determinants of lapse in the German life insurance industry”, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften,
19-  Knoller, Ch. Kraut, G. Schoenmaekers, P.  (2011), “On the Propensity to Surrender a Variable Annuity Contract: An Empirical Analysis of Dynamic Policyholder Behaviour”, Working Paper, Munich Risk and Insurance Center (MRIC) & Munich Reinsurance Company.
20-  Milhaud X, LOISEL S, Maume-deschamps V, (2011), “Surrender triggers in life insurance: what main features affect the surrender behavior in a classical economic context?”, bulletin français d’actuariat, Vol. 11, pp. 5-48.
21-  Russell, David T, Fier, Stephen G, Carson, James M and Randy E. (2013), “An Empirical Analysis of Life Insurance Policy Surrender Activity”, Journal of Insurance Issues, Vol. 36, No. 1, PP. 35_57.
22-  Strauss, A., & Corbin, J. (1998). “Basics of qualitative research. Newbury Park, CT: Sage.
23-  Strauss, A., Anselm L., & Corbin, J. (1990), Basics of Qualitative Research: William Newman and J.V. Charlese Summer, The Process of Management Concept Behaviour and Practice; Mc Graw-Hill Book Co.1965
24-  Fang, H. and Kung, E. (2012). “Why do life insurance policyholders lapse? The roles of income, health and bequest motive shocks”. The National Bureau of Economic Research.
25-  Belaygorod, A., Zardetto, A., and Liu, Y. (2014). “Bayesian modeling of shock lapse rates provides new evidence for emergency fund hypothesis”. North American Actuarial Journal, 18(4):501-514.
26-  Mulholland, B. S. and Finke, M. S. (2014). “Does cognitive ability impact life insurance policy lapsation?” Available at SSRN 2512076.
27-  Nolte, S. and Schneider, J. C. (2015). “Don't lapse into temptation: A behavioral explanation for policy surrender”. Available at SSRN 2555268.
28-  Sirak, A. S. (2015). “Income and unemployment e_ects on life insurance lapse”. Working Paper. Socio-Economic Panel (SOEP) (2014). Data for years 1984-2013. Version 36, SOEP, 2015, doi: 10.5684/soep.v30.
29-  Outreville, J. F. (1990). “Whole-life insurance lapse rates and the emergency fund hypothesis”. Insurance: Mathematics and Economics, 9(4):249-255.
30-  Kagraoka, Y. (2005). “Modeling insurance surrenders by the negative binomial model”. Working paper.
31-  Kim, C. (2005). “Modeling surrender and lapse rates with economic variables”. North American Actuarial Journal, 9(4):56-70.
32-  Renshaw, A. and Haberman, S. (1986). “Statistical analysis of life assurance lapses”. Journal of the Institute of Actuaries, 113(03):459-497.
33-  Cerchiara, R. R., Edwards, M., and Gambini, A. (2008). “Generalized linear models in life insurance: Decrements and risk factor analysis under Solvency II”. 18th International AFIR Colloquium. Decrements and risk factor analysis under Solvency II. In 18th International AFIR Colloquium.
34-  Moenig, T. and Zhu, N. (2014). “Lapse and reentry in variable annuities”. Social Science Research Network Working Paper Series.
35-  MacKay, A., Augustyniak, M., Bernard, C., and Hardy, M. R. (2015). “Risk management of policyholder behavior in equity linked life insurance”. Social Science Research Network Working Paper Series.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image