فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول)

2 گروه اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف: در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش‌های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت‌های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه های این حوزه است.
روش‌شناسی: تأثیر مؤلفه‌های منتخب حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی، و تفکیک پست) و چهار متغیر عملکرد مالی (سودآوری، نقدینگی، اندازه و رشد شرکت‌ها) بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه با استفاده از رگرسیون داده‌های پانلی، مدل گشتاوری تعمیم‌یافته و شبکه‌های عصبی مصنوعی در بازۀ زمانی 1390 تا 1395 می‌پردازد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش روابط میان توانگری با مؤلفه‌های تمرکز مالکیت و وجود عضو غیرموظف هیئت‌مدیره در حوزۀ حاکمیت شرکتی و نیز متغیرهای سودآوری و اندازه در حوزۀ عملکرد مالی شرکت‌های بیمه را در هر سه مدل تأیید می‌کند. همچنین نتایج علاوه بر تأیید نظریه نمایندگی، نشان می‌دهد کارایی مدل‌های غیرخطی در تبیین روابط توانگری مالی و مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی و مالی شرکت‌ها نسبت به مدل‌های خطی بیشتر است.
نتیجه‌گیری: سهام‌داران بزرگ، انگیزه‌های بیشتری برای نظارت مدیریت دارند، زیرا هزینه‌های مرتبط با نظارت مدیریت، کمتر از منافع مورد انتظار سهام‌داران بزرگ در شرکت است. در شرکت‌های با مالکیت متمرکز، سهام‌داران عمده می‌توانند به‌عنوان ناظرانی عمل کنند که قادر به افزایش کیفیت مدیریت و نیز ارتقای سطح کارایی شرکت باشند. سودآوری (بازدهی دارایی‌ها) برآمده از درآمدهای غیرعملیاتی در شرکت‌های بیمه می‌تواند در مجموع بهبود توانگری شرکت‌ها را به همراه داشته باشد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ تمایل به ارائۀ اطلاعات بیشتر نسبت به شرکت‌های کوچکتر به سرمایه‌گذاران بیرونی دارند و این امر بهره‌گیری از تأمین مالی مبتنی بر سهام را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of corporate governance and financial performance on the solvency of insurance companies

نویسندگان [English]

 • H. Mohseni 1
 • M. Sadeghi Shahedani 2

1 Department of Business Management, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadegh University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: In the last decade, attention to the dimensions of corporate governance in theoretical researches in the field of economic institutions and especially insurance companies has been of great importance. The aim of the research is to investigate the effect of corporate governance mechanisms on the wealth of insurance companies admitted to the stock exchange by using the efficient model and analyzing the results with the theories of this field.
Methodology: The effect of selected components of corporate governance (ownership concentration, non-executive board members, managerial ownership, and job segregation) and four financial performance variables (profitability, liquidity, size and growth of companies) on the financial solvency of insurance companies using panel data regression, model It deals with generalized torque and artificial neural networks in the period from 1390 to 1395.
Findings: The results of this research confirm the relationships between wealth and the components of ownership concentration and the presence of a non-commissioned member of the board of directors in the field of corporate governance, as well as profitability and size variables in the field of financial performance of insurance companies in all three models. Also, the results, in addition to confirming the agency theory, show that the effectiveness of non-linear models in explaining the relationships of financial wealth and the components of corporate and financial governance of companies is more than linear models.
Conclusion: Large shareholders have more incentives to monitor management, because the costs associated with management monitoring are less than the expected benefits of large shareholders in the company. In companies with centralized ownership, major shareholders can act as supervisors who are able to increase the quality of management and also improve the efficiency level of the company. Profitability (return on assets) arising from non-operating incomes in insurance companies can lead to an overall improvement in the wealth of companies. Also, large insurance companies tend to provide more information than smaller companies to external investors, and this increases the use of equity-based financing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Governance
 • Solvency
 • Financial Performance
 • Insurance Companies
 1. بهشتی لنگرودی، ا.، 1391. نقش حاکمیت شرکتی در پیشگیری از بحران مالی و حفظ سلامت نظام بانکی. بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی.
 2. حساس یگانه، ی.، دیدار، ح. و اسکندری، ا.، 1393. بررسی رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، سال ششم.
 3. Burgstahler, D. and Dichev, I., 1997. Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of accounting and economics, 24(1), pp. 99-126.
 4. Chen, R. and Wong, K.A., 2004. The determinants of financial health of Asian insurance companies. Journal of Risk and Insurance, 71(3), pp 469-499.
 5. Cheng, J., Elyasiani, E. and Jia, J., 2011. Institutional Ownership Stability and Risk Taking: Evidence From the Life–Health Insurance Industry. Journal of Risk and Insurance, 78, pp. 609-641. 
 6. Dechow, P.M., Sloan, R.G. and Sweeney, A.P., 1996. Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by SEC. Contemporary Accounting Research, 13,pp.1-36.
 7. Eling, M., Marek, S. D., 2012. Internal and external drivers for risk taking in UK and German insurance markets. International Journal of Banking, Accounting and Finance, 4(1), pp.48-76.
 8. Fodio, M. I., Ibikunle, J. and Oba, V. C., 2013. Corporate governance mechanisms and reported earnings quality in listed Nigerian insurance firms. International Journal of Finance and Accounting, 2(5), pp.279-286.
 9. Hsu, W.Y., Huang, Y. and Lai, G., 2015. Corporate Governance and Cash Holdings: Evidence From the U.S. Property–Liability Insurance Industry. Journal of Risk and Insurance, 82,pp. 715–748. 
 10. International Association of Insurance supervisors (IAIS), 2007. Extract from recommendations on corporate governance: main elements of insurer’s corporate governance, IAIS.
 11.  Jensen, M., 1986. Agency cost of free cash flow, corporate  finance and  takeovers. American Economic  Review  Papers  andProceedings, 76, pp. 323-329.
 12. Kouki, M., Elkhaldi, A., Atri, H., and Souid, S., 2011. Does corporate governance constrain earnings management? Evidence from US firms. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 35, pp. 58-71.
 13. Lim, M., How, J., Verhoeven, P., 2014. Corporate ownership, corporate governance reform and timeliness of earnings: Malaysian evidence, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol 10 (1), pp 32-45.
 14. Morck, R., Shleifer, A.and Vishny, R. W., 1988. Management Ownership and MarketValuation: An Empirical Analysis, Journal of Financial Economic,s20, pp. 293-315.
 15. Najjar, N. J, 2012. The impact of corporate governance on the insurance firm’s performance in Bahrain. International Journal of Learning and Development, 2(2), pp. 1-17.
 16. Prommin, P., Jumreornvong, S., and Jiraporn, P., 2014. The effect of corporate governance on stock liquidity: The case of Thailand. International Review of Economics & Finance, 32, pp.132-142.
 17. Thomsen, S., Pedersen, T., 2000. Ownership Structure and Economic Performance in the Largest European Companies. Strategic Management Journa,l 21(6). pp.689- 705.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image