فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری بیمه‌نامه‌های الکترونیک در صنعت بیمه با مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان صورت گرفته است.
روش‌شناسی: روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان سه شرکت بیمه ای در شهر بوشهر بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد عوامل زمینه‌ای و زیرساختی، فرهنگی و شخصیت و نگرش مشتریان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار هستند. در میان زیر شاخص‎ها نیز؛ تبلیغات، آشنایی و اگاهی‌دادن جامعه نسبت به کاربرد و فواید خدمات بیمۀ الکترونیک، زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، ریسک‌پذیری و وجود امنیت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص‎ها برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری: بکارگیری موفق بیمه های الکترونیک، بدون توجه به زیرساخت ها مطرح شده در عوامل مورد مطالعه مانند؛ حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه‌ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت قانونی‌ کردن امضای دیجیتالی، پشتیبانی و وجود افراد متخصص در شرکت‌های بیمه‌ای، طراحی کاربرپسند پروفایل و وب‌سایت ‌های بیمه‌ای، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای پشتیبانی‌ها و اطلاع رسانی امکان پذیر نیست. در این زمینه قدم اول ارایه بیمه نامه الکترونیکی ساده (مانند بیمه‌های انفرادی و حوادث شخصی که پیچیدگی کمتری دارد) و با هزینه و کارمزد پرداختی پایین، جهت درک و اقبال مردم و تعمیم آن در کل صنعت بیمه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and evaluating the importance of factors affecting the use of electronic insurance policies in the insurance industry (a study of several insurance companies)

نویسنده [English]

  • J. Kabourati

Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted with the aim of identifying and ranking the factors affecting the use of electronic insurance policies in the insurance industry by reviewing the research literature and experts' opinions.
Methodology: According to the nature of the research, the research method is a descriptive survey. The statistical population of this research was 10 university experts, managers and experts of three insurance companies in Bushehr city.
Findings: The results showed that contextual and infrastructural factors, cultural factors, and customers' personality and attitude are more important than other dimensions. Among the following indicators: Advertisements, familiarization and informing the society about the use and benefits of electronic insurance services, legal and legal infrastructures, risk taking and existence of security were more important than other sub-indices.
Conclusion: the successful use of electronic insurances, regardless of the infrastructure mentioned in the studied factors such as; Protecting people's privacy, prosecuting computer crimes, creating and strengthening authorities for credit assessment and certification, legalizing digital signatures, supporting and having experts in insurance companies, designing user-friendly profiles and insurance websites, using social networks for support and informing about the possibility not acceptable In this context, the first step is to provide a simple electronic insurance policy (such as individual and personal accident insurances, which is less complicated) and with a low cost and fee, in order to make people understand and generalize it in the entire insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Insurance
  • Personality and Attitude of Customers
  • Legal Infrastructure
  • Fuzzy Network Analysis Process

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image