فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده بیمه

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

هدف: شناسایی و اولویت‌‌بندی آسیب‌‌های فرآیند مدیریت خسارات بیمۀ زندگی، علل و آثار آن‌ها و همچنین راهکارهای رفع آن‌ها
روش‌شناسی: استفاده از روش‌شناسی (متدولوژی) تحلیل حالات و آثار خطا (FMEA)
یافته‌ها: تعداد بیست آسیب برای فرآیند مدیریت خسارات بیمۀ زندگی شناسایی و اولویت‌‌بندی شده است که از این میان، شش آسیب، بر مبنای متدولوژی مورد استفاده (از نظر احتمال وقوع و شدت اثر و احتمال کشف) بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را داشتند. این شش آسیب عبارت‌اند از: «عدم انتقال جامع اطلاعات به مشتریان در زمان فروش»، «کمبود مهارت فروشندگان بیمه و بی‌توجهی به تناسب محصول با نیاز مشتریان»، «نادقیق بودنِ ارزیابی ریسک در زمان صدور، خصوصاً در قراردادهای گروهی بزرگ»، «عدم مطالعۀ دقیق شرایط قرارداد توسط مشتریان»، «خلأ دسترسی به یک منبع موثق و یکجا برای کسب اطلاعات کامل و همه‌جانبه دربارۀ قراردادها و ویژگی‌های انواع بیمه‌های عمر» و «نبود ارزیابی صحیح ریسک و اعلام اضافه نرخ متناسب با آن.» درواقع، آسیب‌های با منشأ شبکۀ فروش در اولویت اول، آسیب‌های مرتبط با نقص اطلاعاتی در اولویت دوم، آسیب‌های بخش مدیریت در اولویت سوم و آسیب‌های بخش کارمندان ارزیابی و پرداخت خسارات در اولویت چهارم قرار گرفته‌اند.
متناسب با آسیب‌های شناسایی‌شده، راهکارهای رفع آن‌ها هم از خبرگان سؤال شد. بر این مبنا، برای هرکدام از آسیب‌ها راهکارهایی دریافت شد. اهم راهکارهای ارائه‌شده برای آسیب‌های اولویت‌دار شامل «دادنِ آموزش‌های کافی به فروشندگان و ایجاد انگیزه و دیدگاه بلندمدت برای آن‌ها»، «انجام مدیریت ریسک دقیق و الزام به حضور بیش از یک ارزیاب در زمان صدور قراردادهای گروهی بزرگ»، «در اولویت قرار گرفتن مشاورۀ تخصصی به‌قصد آگاهی‌رسانی کامل به مشتریان»، «ارائۀ بازخوردهای ادواری از بخش مدیریت خسارات به بخش صدور بیمه‌های زندگی»، «تهیۀ بانک اطلاعاتی سلامت بیمه‌شدگان»، «تدوین و بازنگری ادواری استانداردهای داخلی موردنیاز»، «تعیین شاخص‌های کمی و  کیفی ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای حدود اختیارات و مسئولیت‌ها و آموزش‌های استاندارد موردنیاز در قالب سنجه‌های کارآمد و شفاف»، و «تسهیل ارتباط میان ذینفعان بیمه از طریق ارتقای سیستم‌های نرم‌‌افزاری و به‌روز‌رسانی‌های به‌موقع آن»، از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادشده برای آسیب‌های شناسایی‌شده بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بخش عمدۀ مشکلات مدیریت خسارات، به سهل‌انگاری‌های زمان صدور بیمه‌نامه (شبکۀ فروش) برمی‌گردد و بازخورد مؤثری از بخش خسارت به بخش صدور وجود ندارد. بنابراین، عدم توجه کافی به تصحیح انتظارات مشتریان در زمان خرید محصول و مشکلات ناشی از درک نادرست، سهم بسزایی در ناکامی مشتریان در زمان بروز خسارت دارد. بر مبنای یافته‌های مربوط به راهکارها، به نظر می‌رسد تقویت تعاملات داخلی بین بخش مدیریت خسارات و مدیریت صدور بیمه‌های زندگی و همچنین بین کارکنان صف و ستاد، در کنار ارتقای آموزش‌های متناسب با نیاز و در راستای رفع آسیب‌ها و همچنین تدوین استانداردهای تقسیم وظایف و آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای آن، می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای مدیریت خسارات شرکت‌های بیمه ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of the life insurance loss management process using the FMEA technique: a case study of an insurance company in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Ahmadzadeh 1
  • S. Soluki 2

1 Assistant Professor of Insurance Research Center(IRC)

2 Department of Management, Faculty of Management and Financial Sciences, Khatam University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Identifying and prioritizing the damages of the life insurance loss management process, their causes and effects, as well as the solutions to fix them.
Methodology: using the methodology (methodology) of analysis of error states and effects (FMEA)
Findings: Twenty injuries have been identified and prioritized for the life insurance loss management process, of which six injuries were the most important and influential based on the methodology used (in terms of probability of occurrence, severity of effect, and probability of discovery). These six harms are: "failure to comprehensively transfer information to customers at the time of sale", "lack of skill of insurance salesmen and neglecting the suitability of the product with the needs of customers", "imprecision of risk assessment at the time of issuance, especially in large group contracts", " Lack of detailed study of the terms of the contract by customers", "the lack of access to a reliable and one-stop source to obtain complete and comprehensive information about the contracts and the characteristics of the types of life insurance" and "the lack of correct risk assessment and the announcement of an additional rate corresponding to it." In fact, injuries originating from the sales network are in the first priority, injuries related to information defects in the second priority, injuries in the management department in the third priority, and injuries in the evaluation and payment of damages employees department in the fourth priority.
According to the identified damages, solutions to fix them were also asked from the experts. Based on this, solutions were received for each of the injuries. The main solutions provided for priority damages include "giving sufficient training to sellers and creating motivation and a long-term perspective for them", "carrying out detailed risk management and requiring the presence of more than one appraiser when issuing large group contracts", "prioritizing consultation" Specialized in order to fully inform the customers", "Providing periodic feedback from the loss management department to the life insurance issuing department", "Preparing the health database of insured persons", "Compilation and periodic revision of the required internal standards", "Determining quantitative and qualitative indicators for evaluating the performance of employees Based on the limits of powers and responsibilities and the required standard training in the form of efficient and transparent measures", and "facilitating communication between insurance beneficiaries through the promotion of software systems and its timely updates", have been among the most important solutions proposed for the identified damages.
Conclusion: The findings of the research show that most of the problems of loss management are due to negligence during the issuance of the insurance policy (sales network) and there is no effective feedback from the loss department to the issuing department. Therefore, not paying enough attention to correcting the expectations of customers when purchasing a product and the problems caused by misunderstandings contribute significantly to the failure of customers when damage occurs. Based on the findings related to the solutions, it seems to strengthen the internal interactions between the loss management department and the management of life insurance issuance, as well as between the line and headquarters employees, along with the promotion of training according to the needs and in line with the damage removal, as well as the development of standards for the division of duties and training. And evaluating the performance of employees based on it can play a significant role in improving the loss management of insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claim Management
  • Life insurance
  • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
  • Pathology

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image