فصلنامه علمی
مقاله علمی
شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های اتحاد بانک‌ها و بیمه‌ها در شکل‌گیری «بانک- بیمه»

مهدی حقیقی کفاش؛ حامد دهقانان؛ محسن جلالی

دوره 6، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 149-159

https://doi.org/10.22056/jir.2017.71026.1966

چکیده
  یکی از مهم‌ترین تغییرات عمده‌ای که اخیراً در حوزۀ خدمات مالی به‌وقوع پیوسته است، پیدایش و توسعۀ «بانک- بیمه» است. هدف مقاله این است که در کنار مروری بر مفاهیم پیدایش و توسعۀ «بانک- بیمه» در جهان و ایران، به شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌‌ها و نیز برخی موانع تشکیل آن بپردازد. روش تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتایج، ...  بیشتر

مقاله علمی
عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر، مطالعۀ مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دورۀ 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته

سعید اسدی قراگوز؛ علی ارشدی؛ غلامعلی حاجی

دوره 6، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 160-171

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.03.02

چکیده
  بیمۀ عمر یکی از مهم‌ترین رشته‌های بیمه‌ای است که نقش مؤثری در توسعۀ مالی و در نتیجه رشد اقتصادی دارد. بررسی سیر تاریخی این رشتۀ بیمه، بیانگر این نکته است که بیمۀ عمر جزو اولین بیمه‌‏هایی بوده که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ولی روند پیشرفت آن با وجود توسعۀ روزافزون انواع بیمه چنان کند بوده که تقریباً از قافلۀ بیمۀ کشور دور ...  بیشتر

مقاله علمی
ذخیره‌سازی خسارت‌های تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎

علیرضا عمرانی؛ محدرضا فقیهی حبیب آبادی

دوره 6، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 172-186

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.03.03

چکیده
  شرکت‌های بیمه‌ای در اظهارنامه‌های مالی اغلب از روش نردبان زنجیره‌ای برای پیشگویی ذخیرۀ خسارت‌ها استفاده می‌کنند. روش نردبان زنجیره‌ای بر اساس داده‌های انباشته‌شده و سال‌های توسعۀ ادعاها در مثلث تعهدات آتی است. این مثلث خلاصه‌ای از مجموعه‌داده‌های مربوط به ادعاهای تکی است. در این مقاله، از چارچوب فرایند پواسون نشان‌دار ...  بیشتر

مقاله علمی
تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان

حجت طاهری گودرزی

دوره 6، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 187-198

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.03.04

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان در شرکت بیمۀ پارسیان انجام شد. روش پژوهش بر مبنای گـردآوری داده‌هـا، توصیفی- پیمایشی انتخاب شد. جامعۀ آماری پژوهش را 260 نفر از کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، 152 نفر به روش نمونه‌گیری تصافی ...  بیشتر

مقاله علمی
محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکت‌های بیمه

سعید اسدی؛ امیر البدوی؛ علی حسین زاده کاشان

دوره 6، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 199-210

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.03.05

چکیده
  چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکت‌های بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به‌ دنبال آن اندازه‌گیری و کمی‌کردن ریسک است. یکی از ریسک‌های مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین‌نامۀ نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه و لحاظ‌کردن دقیق‌تر ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله علمی
مهم‌ترین نوآوری‌های قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395»

خلیل احمدی

دوره 6، شماره 3 ، تیر 1396، صفحه 211-220

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.03.06

چکیده
  قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده» از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکت‌های بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوۀ قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور ...  بیشتر