فصلنامه علمی
مقاله علمی
اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی

رضا افقی؛ الهام رحمتی؛ بهزاد محمدشریفی

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 126-136

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.01

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی اثر دو عامل سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی است. داده‌های این مقاله از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان رانندگان دو شهر اصفهان و تهران به‌دست‌آمده‌است. براساس تجزیه‌وتحلیل‌ داده‌ها میانگین تعداد تصادفات در چپ‌دست‌ها بیشتر از راست‌دست‌هاست و با افزایش سابقه رانندگی، ...  بیشتر

مقاله علمی
باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته

سامان ابراهیم‌پور؛ امین حسن‌زاده

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 137-148

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.02

چکیده
  نظریه‌ باورمندی، ابزاری آماری برای محاسبه‌ حق‌بیمه دوره بعد بر اساس تجربیات گذشته‌ بیمه‌شده است. هر قرارداد با یک پارامتر ریسک مشخص می‌شود. در این مقاله برای هر بیمه‌شده یک پارامتر ریسک درنظرمی‌گیریم و با استفاده از توزیع‌های آمیخته نامتناهی، یک مدل برای محاسبه‌ حق‌بیمه‌ باورمندی و بیزی، بر اساس فراوانی و شدت خسارت‌ها به ...  بیشتر

مقاله علمی
اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور

غدیر مهدوی؛ وحید ماجد

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 149-162

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.03

چکیده
  بیمه عمر، با توجه به گسترش وسیع در جهان به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته، نقش مهمی در اقتصاد این کشورها ایفا می‌کند. با وجود کارکردهای بسیار و اهمیت بیمه عمر، این صنعت در ایران، مانند اکثر کشورهای درحال‌توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده‌ها ناچیز است. در پژوهش حاضر، به بررسی عواملی پرداخته شده که در ...  بیشتر

مقاله علمی
طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه مند

سعید صمدی؛ فاطمه مطهری‏ نژاد؛ یاسان الله پوراشرف؛ زینب طولابی

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 163-176

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.04

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‏ های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه‎ مند است. با استفاده از پرسش‌نامه، اطلاعات از 400 نفر از مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‎ های بیمه شهر مشهد جمع ‏آوری شد. داده ‏های جمع‏ آوری‌شده به وسیله نرم‌افزار SPSS و LISREL تجزیه‌و‌تحلیل شد. از نرم‌افزار LISREL برای انجام ...  بیشتر

مقاله علمی
اثر رهبری تحول‌آفرین بر بیگانگی از کار

حسین دامغانیان؛ محبوبه حاج‌کاظمی

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 177-191

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.05

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین رهبری تحول‌آفرین و بیگانگی از کار انجام شده است. نمونه آماری ‌این پژوهش 255 نفر از کارکنان و مدیران یک شرکت بیمه در شهر تهران بود. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه محقق‌ساخته جهت سنجش بیگانگی از کار و رهبری تحول‌آفرین استفاده گردید. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده‌ها مورد بررسی و ...  بیشتر

مقاله علمی
مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث

عیسی قاسمی گرده

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 192-202

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.06

چکیده
  مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت‌های بیمه یکی از دعاوی بیمه‌ای است که به استناد بیمه‌نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی‌گیرد و بدون توجه به قواعد ...  بیشتر

مقاله علمی
اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی

ابراهیم کاردگر؛ مهدی احراری

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 203-217

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.07

چکیده
  مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرش‌های اقتصاد مرسوم و در چهارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته، ولی‌ کمتر به جنبه‌های توسعه‌ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا با طرح نگاهی توسعه‌ای، ابعاد دیگری از اثرات بیمه زندگی بر تولید ملی را تبیین و تحلیل نماید. بر‌این‌اساس، از شاخص توسعه ...  بیشتر

مقاله علمی
رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای)

نادر مظلومی؛ محمود زمانی؛ میرعلی سید نقوی؛ عارفه ربانی

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 218-230

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.08

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی یادگیری سازمانی، اعتماد میان‌سازمانی و بهبود مستمر و اثرات آن بر عملکرد شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای انجام شده است. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ای استفاده شده که بر اساس مقیاس هفت مرتبه‌ای لیکرت ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه

طیبه جلیلی؛ رضا مسلمی

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 231-243

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.09

چکیده
  عمر جوان‌ترین سیستم‌های بازنشستگی در جهان و کشور ما از 30 سال گذشته است و با توجه به تحولات جهانی و عدم تحقق فرض‌های زمان تأسیس این صندوق‌ها، اکنون مخاطرات زیادی فراروی این طرح‌ها قرار دارد. سیستم‌های چندلایه در اغلب کشورهای جهان به عنوان رویکرد برتر اصلاحات بازنشستگی شناخته شده‌اند. خوشبختانه در کشور ما نیز برقراری سیستم بازنشستگی ...  بیشتر

مقاله علمی
اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی

علی صفری؛ محمدصالح ترکستانی؛ پرستو مرادی؛ بهنام گلشاهی

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، صفحه 244-258

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.10

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی استراتژی‌های ترکیبی رقابتی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین و مدیران عالی شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت بیمه به تعداد 190 نفر بوده و با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کل ...  بیشتر