فصلنامه علمی
مقاله علمی
برآورد کشش‌های تقاضای بیمه‌‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهرام سحابی؛ یونس سلمانی؛ آرش ولی نیا

دوره 6، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 78-89

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.02.01

چکیده
  وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق‌بیمه‌ها و از این‌ رو خروج افراد با درجۀ ریسک‌گریزی بالا از بازار منجر می‌شوند، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می‌یابد. بیمه‌گران با اطلاع از کشش‌های تقاضای بیمه‌ها و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب مانع از این رخداد ...  بیشتر

مقاله علمی
الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگی‌های فروش بیمه در استان خراسان رضوی

سعید مسکین نواز؛ محمود قربانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ حسینعلی نیرومند

دوره 6، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 90-102

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.02.02

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگی‌های فروش بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگوست. در این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده شد تا الگوی نهایی تدوین و ارائه شود. بدین منظور، ابتدا با انجام مطالعات نظری، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه مرتبط با مفهوم توانمندسازی ...  بیشتر

مقاله علمی
اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب

سعید راسخی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ رزا عالمیان

دوره 6، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 103-113

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.02.03

چکیده
  بیمۀ صادراتی با کاهش و جبران ریسک‌های بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می‌کند. البته دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی‌رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمۀ صادراتی هزینه‌های صادرات کالا را افزایش می‌دهد، معنی‌داری اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این ...  بیشتر

مقاله علمی
تأملی بر عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه‌های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی

حسن رضا زین آبادی؛ مریم سلماسی؛ عبدالـ... سلطانی ثانی؛ حمید طهماسبی

دوره 6، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 114-126

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.02.04

چکیده
  مدل‌های زیادی در زمینۀ کیفیت خدمات تعریف و مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، اما هیچ‌یک از آن‌ها به ‌صورت خاص به خدمات بیمه‌های اتومبیل و به‌خصوص در فضای اجتماعی و اقتصادی ایران نپرداخته‌اند. این پژوهش که به روش کیفی (نظریۀ زمینه‌ای) انجام شده است، به شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان بیمۀ اتومبیل پرداخته و نسبت به ارائۀ ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز

مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد مهدی عسگری؛ مقصود ایمانی؛ امیر ملکی نژاد

دوره 6، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.02.05

چکیده
  منابع طبیعی و انفال از مهم‌ترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تأمین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمرۀ خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائه‌شده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل

عباس جلیلی؛ حجت الله عبدالملکی؛ حسن معظمی

دوره 6، شماره 2 ، فروردین 1396، صفحه 139-148

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.02.06

چکیده
  نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان‌خاطر و نیز توزیع عادلانۀ اثرات سوء مخاطره‌ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می‌کند. اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام‌کردن بیمه‌های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانس‌های مختلف ...  بیشتر