فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

در این پژوهش رابطه تجربی بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش ARDL ، رهیافت آزمون کرانه‌ها و داده‌های دوره زمانی 1388-1358 بررسی شده است. نتایج نشان‎دهنده وجود رابطه هم‌جمعی میان متغیرهای تحقیق است و حاکی از این است که بیمه زندگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر معنا‌داری بر رشد اقتصادی ندارد، ولی بیمه غیرزندگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری دارد. همچنین، در بلندمدت یک رابطه علّی یک‌طرفه از توسعه بیمه غیرزندگی به رشد اقتصادی وجود دارد ولی رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between life and non-life insurance development and economic growth in Iran: An application of the ARDL bounds testing approach

نویسندگان [English]

  • K. Shahbazi
  • R. Bashir Khodaparasti
  • M. Ehterami

Department of Economics, University of Urmia, West Azarbaijan, Iran

چکیده [English]

In this research, the empirical relationship between the development of life and non-life insurances and economic growth in Iran has been investigated using the ARDL method, the edge test approach and the data of the period 1358-1388. The results show that there is a co-occurrence relationship between the research variables and it indicates that life insurance does not have a significant effect on economic growth in the short-term and long-term, but non-life insurance has a significant effect on economic growth in the short-term and long-term. Also, in the long term, there is a one-way causal relationship from the development of non-life insurance to economic growth, but economic growth is not the Grangerian cause of the development of life and non-life insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Non-Life Insurance
  • Economic Growth
  • Bounds Test

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image