فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه آموزشی اقتصاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشکدة علوم و فنّاوری های همگرا واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه آموزشی مدیریت، دانشکدة مدیریت و اقتصاد واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: سود آوری یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌های عملکرد شرکت‌های بیمه است، زیرا نشان‌‌دهندة توانایی بیمه‌گر (شرکت بیمه) برای سرمایه‌گذاری و رشد آن است و ناظران با تکیه بر ویژگی‌‌های مالی در رابطه با سودآوری، بقای بیمه‌‌گر را تعیین می‌‌کنند. در سال‌‌های اخیر، محققان از روش تحلیل پوششی داده‌‌ها (DEA) به‌طور گسترده‌ای برای ارزیابی عملکرد انواع مختلف شرکت‌‌های بیمه استفاده کرده‌اند. سودآوری نیز به‌دلیل کاستی نسبت‌‌های مالی متعارف در بسیاری از مطالعات، با روش‌‌های تحلیل پوششی داده‌‌ها اندازه‌‌گیری می‌‌شود. با توجه به رشد سریع صنعت بیمه در کشور ایران و ضرورت بررسی بیشتر سودآوری صنعت بیمة اموال (غیرزندگی) در ایران و گسترش تحلیل پوششی، تحقیق حاضر انجام شده‌‌ است.
روش‌شناسی: این مطالعه به بررسی تحول و عوامل تعیین‌‌کننده سودآوری 18 شرکت بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌‌های 1393 تا 1400 می‌‌پردازد، اطلاعات این شرکت‌‌ها در دورة پژوهش کامل و در دسترس هستند. در این مطالعه سودآوری به‌وسیلة تحلیل پوششی داده‌‌ها اندازه‌‌گیری می‌‌شود. علاوه بر‌این، مدل برآوردگر توبیت نیز برای مطالعه و بررسی تأثیر اندازه شرکت، سن شرکت و تنوع محصول بر سودآوری بیمه‌گران استفاده می‌‌شود تا فرضیه‌‌ها آزمون و بررسی شود..
یافته‌ها: نتایج تجربی اهمیت ترتیب مناسب هزینه‌‌ها و درآمدها برای بیمه‌‌گر را نشان می‌‌دهد؛ همچنین نتایج نشان می‌دهد که اندازة شرکت، سن شرکت و تنوع محصول با سودآوری رابطة معناداری ندارند.
نتیجه‌گیری: شرکت‌‌های بیمه باید ساختار مخارج و انواع مختلف کسب‌و‌کار خود را به‌درستی ترتیب دهند. ترکیب اشتباه مخارج ورودی و درآمد خروجی به شکست در دستیابی به حداکثر نسبت سود منجر می‌‌شود. ازاین‌رو، ازیک‌سو، ساختار هزینه‌‌های یک شرکت بیمه باید بهینه شود. از‌سوی‌دیگر، به‌جای اتکای بیش از حد بر عملکرد ادغام ریسک و ریسک، باید انواع مختلف کسب‌و‌کار را در نظر گرفت. این مطالعه به درک بهتر عملکرد شرکت‌‌های بیمه کمک می‌‌کند تا موقعیت نسبی سودآوری خود را در صنعت درک کند و نیز راهبردهای هدفمند را تدوین کند، و برای دولت کمک‌‌کننده است که درک بهتری از توسعة صنعت داشته باشد و سیاست‌‌های مربوطه را تدوین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The evolution and determinants of accepted in Tehran stock exchange insurance companies’ Profitability: A DEA-based perspective

نویسندگان [English]

  • S. Babaei 1
  • M. Rostami Mal Khalifeh 2
  • M. Heidari 3

1 Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Convergent Sciences and Technologies, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Management Education, Faculty of Management and Economics, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Profitability is a crucial indicator of insurance company performance, as it reflects their ability to invest and grow. Supervisors also rely on financial characteristics, including profitability, to determine the viability of insurers. The data envelopment analysis (DEA) method has been widely used to evaluate the performance of insurance companies. However, conventional financial ratios are often lacking in such studies, making DEA an effective alternative for measuring profitability. Given the rapid growth of the insurance industry in Iran, this research aims to examine the profitability of non-life insurance companies in Iran and expand coverage analysis.
METHODS: The study focuses on 18 insurance companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2013 to 2014, with complete and available information during the research period. Profitability is measured using DEA, and the Tobit estimator model is used to investigate the impact of company size, company age, and product variety on profitability.
FINDINGS: The results highlight the importance of properly managing expenses and incomes for insurers. Additionally, the study finds that company size, company age, and product variety do not have a significant relationship with profitability.
CONCLUSION: Insurance companies need to effectively organize their expenses and various types of business to maximize profit ratios. Optimizing cost structures and diversifying business ventures are key strategies for achieving profitability. This research provides insights into insurance company performance, allowing for a better understanding of their relative profitability within the industry and the formulation of targeted strategies. It also aids the government in developing policies that support the industry's growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • IRAN insurance industry
  • Profit ratio change index
  • Tobit regression
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image