فصلنامه علمی
مقاله علمی بازاریابی و فروش بیمه
طراحی الگوی شهرت سازمانی برای صنعت بیمه با تأکید بر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر شهرت

نادر حسینی؛ سیدرضا حسنی

دوره 13، شماره 2 ، فروردین 1403، صفحه 87-100

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.02.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از زیر ساخت‌های امنیت روانی و آرامش جامعه می‌تواند در توسعة اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. به‌منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار گوناگون مردم و پیرو آن توسعة صنعت بیمه کشور، همچنین رونق چرخة اقتصادی سودمند آن، نیاز به صنعت بیمه‌ای با حُسن شهرت سازمانی در سطح کلان ملی احساس می‌شود. هدف این ...  بیشتر

مقاله علمی بازاریابی و فروش بیمه
طراحی مدل ارتقای ارزش برند بیمة ایران‌‌ مبتنی بر اقدامات مؤثر کنترلی و کاهش‌دهندة رفتارهای انحرافی مخرب کارکنان به روش آمیخته

مجتبی فروز شهرستانی؛ هما درودی؛ فیروزه حاجی علی اکبری

دوره 13، شماره 2 ، فروردین 1403، صفحه 101-122

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.02.02

چکیده
  پیشینه و اهداف: برندها همواره تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی هستند که در ارتقای ارزش آنها نقش اساسی ایفا می‌‌کنند. عوامل رفتاری کارکنان سطوح مختلف از عالی تا عملیاتی از جمله عوامل درون‌‌سازمانی محسوب می‌‌شوند که بر ارزش برند تأثیر دارند. زیرا اگر رفتارها مثبت باشند، منجر به ارتقای ارزش برند؛ اما اگر منفی و انحرافی باشند، برای شرکت‌‌ها ...  بیشتر

مقاله علمی مطالعات اجتماعی بیمه
تأثیر شخصیت، موقعیت اجتماعی و ریسک ادراک‌شده بر تمایل به خرید بیمة زندگی

مهدی خادمی گراشی؛ شاهین طیار؛ شیوا نصرتی

دوره 13، شماره 2 ، فروردین 1403، صفحه 123-136

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.02.03

چکیده
  پیشینه و اهداف: بیمه کردنِ بزرگ‌ترین سرمایة انسان (عمر)، نیاز به تحلیل‌های عمیقی از کنش‌های شخصیتی، اجتماعی و ادراکی دارد. در سایر رشته فعالیت‌های بیمه‌ای، بیمه‌گر ممکن است دلخوش به روابط سازمانی‌ باشد، اما توسعة بیمة زندگی به نفوذ در ذهن و احساس افراد وابسته است. با لحاظ این موضوع که افراد با ویژگی‌های شخصیتی و جایگاه اجتماعی ...  بیشتر

مقاله علمی آینده‌پژوهی در صنعت بیمه
شناسایی مؤلفه‌های ارزیابی پایداری شرکت‌های بیمه‌ای در ایران با استفاده از روش دلفی‌فازی و خوشه‌بندی

آرش نجف پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ میثم شیرخدایی؛ جواد سلطان زاده

دوره 13، شماره 2 ، فروردین 1403، صفحه 137-154

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.02.04

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروزه پیچیدگی و تغییرات در اکوسیستم کسب‌وکارها به‌خصوص صنعت بیمه به‌قدری سریع شده که لازمة بقا در چنین محیطی تطابق با تغییرات و پایداری است. این مهم هرگونه تصمیم خرد و کلان مدیران کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد دانستن میزان پایداری شرکت‌ها در محیط متغیر امروزی ...  بیشتر

مقاله علمی اقتصاد مالی‌/ بیمه
بررسی اثر مقررات‎گذاری بر کارایی شرکت‎های بیمه؛ رویکرد رگرسیونی پویا

علی سوری؛ زینب بهبودی راد؛ لیلی نیاکان

دوره 13، شماره 2 ، فروردین 1403، صفحه 155-172

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.02.05

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از موضوعات بسیار مهم که توجه اقتصاددانان را طی دهه‌‌های گذشته به خود جلب کرده است، نقش و اهمیت نظام مالی در رشد اقتصادی کشورهاست. صنعت بیمه یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است. ازاین‌‌رو، ثبات و کارایی صنعت بیمه به‌‌عنوان یک بازار مالی برای اقتصاد کشور امری ضروری است. یکی از مهم‌‌ترین تغییرات در صنعت بیمة ایران، ...  بیشتر

مقاله علمی اقتصاد مالی‌/ بیمه
تعیین سبد بهینة سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از الگوهای مارکویتز و ارزش در معرض ریسک

مژگان خانلو ساوجبلاغی؛ نوروز نوراله‌زاده؛ رویا دارابی

دوره 13، شماره 2 ، فروردین 1403، صفحه 173-188

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.02.06

چکیده
  پیشینه و اهداف: طی پنج سال اخیر، نرخ متوسط بازدهی دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری تنها حدود 15 درصد بوده است و ازسوی‌دیگر در دورة یادشده، حدود 75 درصد از منابع مالی لازم برای ایفای تعهدات صندوق یادشده را کمک‌های دولت تأمین کرده است. در این مطالعه در راستای مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری، نحوة تعیین سبد بهینة سرمایه‌گذاری ...  بیشتر