فصلنامه علمی
مقاله علمی حقوق بیمه
تحلیل خسارت متناظر در پرتو نظریه‌ جبران جمعی خسارت

سیده هاله هاشمی؛ حمید ابهری؛ مهدی فلاح خاریکی

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1401، صفحه 175-184

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.03.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی ‌سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران‌ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان‌دیده) می‌تواند از مقصر ...  بیشتر

مقاله علمی بازاریابی و فروش بیمه
تحلیل عوامل مؤثر بر سردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر با استفاده از رویکرد آمیخته

معصومه خلیل زاده طلاتپه؛ وحید ناصحی فر؛ تحفه قبادی لموکی؛ علی اصغری صارم

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1401، صفحه 185-198

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.03.02

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از موارد به‌شدت اثرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان مفهوم سردرگمی مشتری است که ‌شناسایی چرایی و چگونگی ایجاد آن و رفع چالش‌های پیش رو می‌تواند محرکی جهت رشد و توسعه فضای کسب‌وکار در صنعت بیمه عمر باشد. بنابراین، ‌مطالعه حاضر باهدف تحلیل عوامل مؤثر بر سردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر ‌انجام ‌شده است.روش‌شناسی: جامعه ...  بیشتر

مقاله علمی فناوری‌های نوین بیمه‌ای
تأثیر پیاده‌سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه در ایران

محسن سیفی؛ علی صنایعی؛ فتح اله عقدایی؛ مجید محمد شفیعی؛ داریوش محمدی زنجیرانی

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1401، صفحه 199-212

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.03.03

چکیده
  پیشینه و اهداف: ‌پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرا و پیاده‌‌سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه در ایران انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به روش ‌کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق‌ساخته بسته جمع‌آوری شده‌اند. ‌جامعه ...  بیشتر

مقاله علمی حقوق بیمه
جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بین‌الملل و ارتقای اعتبار سند رسمی از طریق بیمه مالکیت و رسیدگی‌های شبه قضایی

امیرمسعود فاطمیان؛ علیرضا حسنی؛ امیر خواجه زاده

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1401، صفحه 213-226

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.03.04

چکیده
  پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهره‌گیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) به‌منظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیان‌دیدگان انجام شده است.روش‌شناسی: مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی.یافته‌ها: ...  بیشتر

مقاله علمی فناوری‌های نوین بیمه‌ای
مدل‌سازی موانع پذیرش تحلیل کلان‌‌داده‌ها در صنعت بیمه ایران

محدثه منصوری؛ امیرعلی فوکردی

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1401، صفحه 227-242

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.03.05

چکیده
  پیشینه و اهداف: کلان‌داده‌ها با سرعتی فزاینده‌ای در حال تبدیل ‌به یکی از نیروهای کلیدی سازمان در عصر حاضر هستند. این فناوری امکانات فراوانی را برای کسب، ذخیره‌سازی و تحلیل حجم عظمیی از داده‌های گردآوری‌شده از منابع مختلف در اختیار قرار می‌دهد. با وجود کاربردها و مزایای فراوان تحلیل کلان‌داده‌ها در بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی ...  بیشتر

مقاله علمی بازاریابی و فروش بیمه
طراحی الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص

ابوالفضل خسروی؛ مرتضی سلطانی؛ محمد رضا فتحی؛ باسل علی

دوره 11، شماره 3 ، تیر 1401، صفحه 243-260

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.03.06

چکیده
  پیشینه و اهداف: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﺮبه ﻣﺸﺘﺮی، اﻣﻜﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ارزشمند و باسابقه را ﺑﺮای شرکت بیمه ‌ﻓﺮاﻫﻢ می‌کند و ﻳک دﻳﺪ آینده‌نگر از آنچه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﺣﺎﻣﻴﺎﻧﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ‌دﺳﺖ می‌دهد. اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳتی در ﻫﺮ ﻳک از بخش‌های شرکت بیمه ﭼﺎرﭼﻮبی اﻳﺠﺎد می‌کند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ‌ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ...  بیشتر