فصلنامه علمی
مقاله علمی
‌ارائه راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمه شخص ثالث)

داود کریم‌زادگان مقدم؛ مجید بهروان

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 399-411

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.04.01

چکیده
  بیمه‌نامه شخص ثالث بیشترین سهم از بازار بیمة کشور را دارا می‌باشد و فرصت مناسبی برای کاوش اطلاعات و استخراج الگوهای ناشناخته جهت تصمیمات کلان در صنعت بیمه را فراهم می‌نماید. در حال حاضر حق بیمه با کمترین توجه به عوامل ریسک بیمه‌گذاران محاسبه می‌گردد، که موجب زیانده شدن بیمه‌نامه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه و نارضایتی بیمه‌گذاران ...  بیشتر

مقاله علمی
تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمه ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی)

محمد میرباقری جم؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ غلامرضا زمانیان؛ امیر صفری

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 412-425

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.04.02

چکیده
  در این تحقیق، ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله‌مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایه لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل‌سازی ساختار وابستگی ریسک‌های بیمه‌گری با داده‌های ضریب خسارت طی سال‌های ...  بیشتر

مقاله علمی
گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی

محمودرضا اسماعیلی؛ سید هادی موسوی نژاد؛ ندا شاه سیاه

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 43-63

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.04.03

چکیده
  امروزه آنچه که برای کسب موفقیت و رسیدن به کارآفرینی سازمانی حائز اهمیت است، تنها ویژگی‌های فردی افراد نیست، بلکه موقعیت شبکه مرکزی فرد در سازمان و فرهنگ سازمان قوی‌ نیز مهم است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه‌ای افزایش کارآفرینی سازمانی ازجمله سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی می‌باشد که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ...  بیشتر

مقاله علمی
تأثیر وفاداری عاطفی و منافع درک‌شده مشتریان از طریق نگرش آنان بر قصد استفاده از خدمات ترکیبی بانک و بیمه

حمیدرضا سعیدنیا؛ فهیمه سخنوری بخشایشی

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.04.04

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان وفاداری عاطفی، منافع درک‌شده، نگرش نسبت به خدمات ترکیبی بانک و بیمه و قصد استفاده از این خدمات بود. این پژوهش به‌روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه از رگرسیون و تحلیل آزمون T استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه مشتریان شعب بانک ملت در ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار

عظیم زارعی؛ وحید شرفی؛ سمیه زنگیان

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 85-104

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.04.05

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمه ایران سه شهر تهران، سمنان و ایلام می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان ...  بیشتر

مقاله علمی
بیمه مرهونه

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی‌نیا

دوره 4، شماره 4 ، مهر 1394، صفحه 105-125

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.04.06

چکیده
  هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش‌بینی قرار داده است، به‌لحاظ وجود نفع بیمه‌ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمه مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه‌گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این‌که بیمه‌گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمه مرهونه متفاوت ...  بیشتر