فصلنامه علمی
مقاله علمی
عوامل مؤثر ‌‌در‌ توسعه مالی با تأکید ‌‌بر ‌‌بیمه‌های زندگی (مطالعه تطبیقی ‌ایران ‌و کشورهای توسعه‌یافته)

سعید اسدی قراگوز؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ غدیر مهدوی؛ مرجان دامن کشیده

دوره 8، شماره 4 ، مهر 1398، صفحه 247-265

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.04.01

چکیده
  هدف: توسعۀ مالی یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی بالا ‌و پایدار است که از توسعه در بخش بیمه، بانک و بازار سرمایه حاصل می‌گردد. وجود سیستمی کارا برای تجمیع سرمایه‌های خرد ‌‌در‌‌ بخش بانکی‌‌‌‌‌‌ و بیمه‌ای ‌و تبدیل آن‌ها به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه ‌‌در ‌‌گردش موردنیاز بنگاه‌ها سهم بسیار مهمی ‌‌در ...  بیشتر

مقاله علمی
مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی

نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی؛ میثم امیری

دوره 8، شماره 4 ، مهر 1398، صفحه 266-283

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.04.02

چکیده
  هدف: ارائۀ مدلی، برای قیمت‌گذاری سواپ فاجعه، بر پایۀ مدل‌های تصادفی و حل عددی مدل است.روش‌شناسی: توصیفی، طرح آن گذشته‌‌نگر، جهت‌گیری پژوهش کاربردی و روش‌ گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. در این تحقیق، از ابزار «استفاده از اطلاعات و مدارک موجود» بهره گرفته شده و از پایگاه دادۀ ورانس و پیلکه (2009) استفاده شده است. در تعیین ...  بیشتر

مقاله علمی
تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای

حاجیه رجبی فرجاد؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ محسن ثابت

دوره 8، شماره 4 ، مهر 1398، صفحه 284-302

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.04.03

چکیده
  هدف: راهبرد اقیانوس آبی درحکم منبع رقابتی می‌تواند ظرفیت‌های بالقوۀ شرکت‌ها را شناسایی و آن‌ها را در عرصۀ رقابت پیروز کند. پژوهش حاضر، با توجه به مبانی نظری پژوهش، ارتباط میان راهبرد اقیانوس آبی و کسب مزیت رقابتی را بررسی می‌کند.روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. همچنین یافته‌های تحقیق حاصل مطالعات کتابخانه‌ای ...  بیشتر

مقاله علمی
تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران)

میترا سیدزاده؛ مهدی بهنامه؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ تقی ابراهیمی سالاری

دوره 8، شماره 4 ، مهر 1398، صفحه 303-326

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.04.04

چکیده
  < p>هدف: بروز بلایای طبیعی می‌توانند آثار مخربی در سرمایه‌های فیزیکی و نیروی انسانی کشورها داشته باشند. لذا استفاده از روش‌های مدیریت ریسک امری ضروری است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی خسارات و الزام بیمه‌گذاران برای کاهش ریسک است. به این منظور، آثار وقوع زلزلۀ ...  بیشتر

مقاله علمی
ارائۀ مدلی از عوامل مؤثر در روی‌گردانی مشتریان به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی (FIS)

مونا مشیری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین وظیفه دوست

دوره 8، شماره 4 ، مهر 1398، صفحه 327-345

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.04.05

چکیده
  هدف: ‌ارائۀ مدل توسعه‌یافته‌ای از عوامل مؤثر در قصد روی‌گردانی مشتریان و نیات رفتاری آنان در صنعت بیمه به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی.روش‌شناسی: ‌این مطالعه از نظر روش تحقیق در دستۀ مطالعات توصیفی-تحلیلی قرار دارد و جامعۀ آماری آن را مشتریان شرکت‌های بیمه در استان البرز تشکیل می‌دهد. به‌منظور نمونه‌گیری، از فرمول ...  بیشتر

مقاله علمی
تعیین مولفه های کاربردی و سمبلیک برند و بررسی تأثیر آن در رفتار شهروندی برند با تاکید بر نقش میانجی اعتماد به برند (مورد مطالعه: کارکنان بیمه شهر ایلام)

محمد ایدی؛ محمد علیزاده

دوره 8، شماره 4 ، مهر 1398، صفحه 346-364

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.04.06

چکیده
  هدف: بررسی نقش برند کاربردی و نمادین بر رفتار شهروندی برند کارکنان یک شرکت بیمه در شهر ایلام با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به برند است.روش‌شناسی: از نوع توصیفی و پیمایشی است و با توجه به سنجش روابط بین متغیرها از نوع پژوهش‌های هم‌بستگی و علّی محسوب می‌شود و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کارکنان یک شرکت بیمه ...  بیشتر

مقاله علمی - ترویجی
ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

فاطمه عطاطلب؛ لیلی نیاکان

دوره 8، شماره 4 ، مهر 1398، صفحه 365-380

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.04.07

چکیده
  هدف: این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت‌های بیمه در نظام نظارت مبتنی‌بر ریسک و نحوۀ نظارت بر آن‌هاست.روش‌شناسی: از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت‌های بیمه و بیمه‌اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیۀ اطلاعات موجود نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به‌دست‌آمده ...  بیشتر