فصلنامه علمی
مقاله علمی
بررسی تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه با تأکید بر شاخص های سلامت مالی و نوسان‌پذیری سود

غلامرضا سلیمانی امیری؛ فاطمه حامدی؛ اسماعیل فرزانه کارگر

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1400، صفحه 255-268

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.04.01

چکیده
   هدف: این پژوهش به بررسی رابطه میان متغیرهای وضعیت سلامت مالی و نوسان‌پذیری سود با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه پرداخته است. برای این منظور، نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی به‌عنوان شاخص‌های سلامت مالی و انحراف معیار سود طی دوره پنج‌ساله و درصد تغییرات سالانه سود هر سهم به‌عنوان شاخص‌های نوسان پذیری سود، در نظر گرفته‌ شده‌اند.روش‌شناسی: ...  بیشتر

مقاله علمی
تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری

عظیم زارعی؛ زهرا احمدی الوار

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1400، صفحه 269-280

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.04.02

چکیده
  هدف: عملکرد مشتری عامل تعیین­کننده­ای در دستیابی شرکت­ها به مزیت رقابتی است و بررسی ‌عوامل مؤثر بر آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. در این راستا، ‌پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری ‌است.روش­شناسی: این پژوهش ‌از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله علمی
مطالعه کیفی چیستی کرامت انسانی، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای آن بر کارکنان

حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی؛ سحر ستوده نژاد

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1400، صفحه 281-290

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.04.03

چکیده
  هدف: ‌این پژوهش به‌دنبال بررسی ‌چیستی کرامت انسانی، عوامل موثر بر آن و پیامدهای رعایت کرامت انسانی در سازمان بر کارکنان انجام شده است.روش: این مطالعه با ‌روش کیفی انجام شد و مشارکت­کنندگان پژوهش شامل کارکنان دفاتر نمایندگی­های بیمه در کیش بود. داده‌ها با ابزار ‌مصاحبه ‌گردآوری ‌و ‌با استفاده از نرم افزار  MAXQDAو ‌روش تحلیل ...  بیشتر

مقاله علمی
طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه (اینشورتک) با روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری

علی پارسامنش؛ هرمز مهرانی؛ شادان وهاب زاده منشی؛ نرگس حسنمرادی

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1400، صفحه 291-304

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.04.04

چکیده
  هدف: توسعه فناوری بیمه ‌و پذیرش آن از سوی مشتریان، علاوه‌بر کاهش هزینه، باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش تخلفات و تقلبات بیمه‌ای ‌می‌گردد. اما، علی‌رغم رشد کاربران اینترنت و ‌کارافزارها، فناوری‌های ‌بیمه‌ای سهم ناچیزی در تولید حق بیمه در کشور دارند. از سویی، ‌این فناوری‌ها زمانی مؤثر خواهند بود که مورد پذیرش قرار گیرند. به ...  بیشتر

مقاله علمی
تحلیل مبانی الزام تشکیل شرکت‌های بیمه در قالب شرکت سهامی عام

محمود باقر ی؛ مهدی آجورلو؛ سعید رحمانی

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1400، صفحه 305-314

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.04.05

چکیده
  هدف: ‌پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکت‌های بیمه و پی بردن به چالش‌های موجود جهت حمایت منافع بیمه‌گذار و در نهایت ارائۀ قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است.روش‌شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.یافته‌ها: نتایج ‌نشان ...  بیشتر

مقاله علمی
رویکرد تقنینی و الزامات قضایی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه‌گر در پرتوی ماده (10) قانون بیمه اجباری مصوب 1395

حمید افکار؛ رضا معبودی نیشابوری

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1400، صفحه 315-326

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.04.06

چکیده
  هدف: تساوی حقوق زن و مرد از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و جوامع حقوق بشری بوده است. گذر از اندیشه تفاوت دیه زن و مرد با رویکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری تعدیل شده است. توجه به ماهیت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد و شناخت الزامات قضایی و قانونی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه‌گر، باعث جهت‌گیری و انتظام بخشی رویه ...  بیشتر