فصلنامه علمی
مقاله علمی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای
‌نحوه اثرگذاری تخفیف‌ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث

مهناز منطقی پور؛ محبوبه اعلائی

دوره 10، شماره 2 ، فروردین 1400، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.02.01

چکیده
  هدف: ‌نرخ حق بیمه‌ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه‌گران، برای ارائه نرخ‌های حق بیمه پائین‌تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف‌های ارائه شده بیشتر به حق بیمه‌های رشته بیمه شخص ثالث ‌بر نرخ خسارت‌های این رشته بیمه­ای انجام شده است. روش‌شناسی: به ‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی و آزمون متغیرهای موثر و متأثر از جانشین‌پروری در یک شرکت بیمه‌ای در اصفهان

محسن غلامعلیان؛ علی صفری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ هادی تیموری

دوره 10، شماره 2 ، فروردین 1400، صفحه 87-100

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.02.02

چکیده
  هدف: این ‌پژوهش با هدف شناسایی و آزمون متغیرهای مؤثر و متأثر از جانشین‌پروری در یک شرکت بیمه‌ای انجام شده است.روش‌شناسی: روش پژوهش ‌‌آمیخته با رویکرد توصیفی اکتشافی ‌است. جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و ‌صنعت بیمه و در مرحله کمّی شامل کارکنان شاغل در شعب شرکت بیمه‌ای منتخب در استان‌های اصفهان و تهران ‌‌بود. ...  بیشتر

مقاله علمی مطالعات اجتماعی بیمه
راهبردهای توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد)

مریم قاسمی؛ علیرضا داورزنی

دوره 10، شماره 2 ، فروردین 1400، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.02.03

چکیده
  هدف: کشاورزان خرده مالک در مواجه با حوادث زیان­بار طبیعی بسیار آسیب­پذیر هستند و بیمه محصولات کشاورزی ابزاری برای مدیریت ریسک و حمایت از آنان در برابر مخاطرات است که می­تواند حیات تولید زراعی را در کشور تضمین کند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی انجام شده است.روش‌شناسی: ...  بیشتر

مقاله علمی
‌طراحی الگوی رفتارهای انحرافی مثبت کارکنان در صنعت بیمه ایران

حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ صالح شیری

دوره 10، شماره 2 ، فروردین 1400، صفحه 117-130

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.02.04

چکیده
  هدف: اگرچه انحراف در محیط کار در اکثر موارد از نظر ماهیتی مخرب است، اما ممکن است جنبه‌های مثبتی هم داشته باشد. در سال­های اخیر به دلیل این واقعیت که انحراف مثبت می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در سازمان‌ها و ارتقاء نوآوری منجر شود، علاقه زیادی به این نوع انحراف در سازمان‌ها دیده شده است. لذا این پژوهش با هدف طراحی الگوی رفتارهای ...  بیشتر

مقاله علمی بازاریابی و فروش بیمه
‌‌تأثیر ویژگی‌های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در یک شرکت بیمه‌ای

حمید رضایی؛ مهسا زمانی

دوره 10، شماره 2 ، فروردین 1400، صفحه 131-142

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.02.05

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ویژگی‌های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در یک شرکت بیمه­ای در شهرستان گرگان انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است که به صورت توصیفی‌-‌پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شرکت بیمه­ای مورد مطالعه به تعداد ...  بیشتر

مقاله علمی حقوق بیمه
‌‌‌واکاوی اصل «استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث» در قانون بیمه اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه

سعید محسنی؛ سید حسین تهامی؛ مهسا رباطی

دوره 10، شماره 2 ، فروردین 1400، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.02.06

چکیده
  هدف: این پژوهش ‌با بررسی مصادیق «استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث» در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، ضمن مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه، به واکاوی «اصل استنادناپذیری ایرادات در بیمه شخص ثالث» در حقوق ایران ‌پرداخته تا به قاعده‌ای اصطیادی دست یابد که با جمع شرایط در موارد تردید به‌کار گرفته شود.روش ­شناسی: پژوهش ...  بیشتر