فصلنامه علمی
مقاله علمی
اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم

علی رضازاده؛ توحید شکری؛ مهسا ایمان زاده؛ صابر خداوردیزاده

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1397، صفحه 154-165

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.03.01

چکیده
  بیمۀ زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی است و استفاده‌های متعددی از آن به عمل می‌آید و مهم‌ترین نقش خود را در تأمین و تضمین آتیۀ خانواده‌ها ایفا می‌کند. در این راستا هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی ایران طی سال‌های 1360-1394 و با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران

میثم کاویانی؛ محسن حمیدیان؛ سارا بوستانی

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1397، صفحه 166-176

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.03.02

چکیده
  هدف از مقالۀ حاضر، ارزیابی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مبتنی ‌بر مدل تحلیل پوششی داده‌ها در صنعت بیمۀ ‎ایران است. ابتدا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی شرکت‌ها از طریق متغیرهای ورودی (نیروی کار عامل و اداری، سرمایۀ صاحبان سهام، و هزینه‌های اداری و عمومی) و خروجی (بهای خسارات رخ‌داده و بهای واسط‌ه‎ای) ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه

محسن اکبری؛ محمد رحیم رمضانیان؛ معصومه قاسمی شمس؛ حمیدرضا رسولی

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1397، صفحه 177-187

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.03.03

چکیده
  تقلب یکی از مهم‌ترین تهدیدهایی است که شرکت‌های بیمه در عصر حاضر با آن مواجه‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر سطح تقلب آن‌ها با تعدیل‌گری سطح ماکیاول‌گرایی مشتریان است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر متشکل از همۀ مشتریان یک شرکت بیمه در استان گیلان بود که تعداد کل آن‌ها تقریباً بین 40 الی 50 هزار مشتری در نظر گرفته شد ...  بیشتر

مقاله علمی
پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی

محمد ذکایی؛ محمدرضا کردباقری؛ علیرضا کردباقری

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1397، صفحه 188-202

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.03.04

چکیده
  توانگری مالی یکی از مباحث مهم در مدیریت مخاطرۀ مؤسسات مالی به‌ویژه شرکت‌های بیمه است. در بررسی توانگری مالی‏، ذخایر فنی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و عناصری است که همواره مورد تأکید بوده و در قوانین و مقررات به آن پرداخته می‌شود. هدف از این مقاله‏، مدل‌سازی مخاطره‌های‌ بیمۀ غیرزندگی‎ بر اساس رویکرد بیم‌سنجی در زمینۀ چندساله‎ ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی پایداری طرح‌های بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت‌شناختی فازی و پویایی سیستمی

محمد صفری

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1397، صفحه 203-216

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.03.05

چکیده
  نظام‌های بازنشستگی جزو مهم‌ترین ابزارهای پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند. از این‌ رو دولت‌ها با هدف تأمین نوعی ایمنی برای تضمین حداقل سطح زندگی مردم خود را مکلف به تدوین طراحی صندوق‌های بازنشستگی کرده‌اند. این در حالی است که طی سالیان اخیر، طرح‌های بازنشستگی دولتی در اکثر نقاط دنیا با چالش‌های ...  بیشتر

مقاله علمی
عوامل مؤثر بر احتمال سطوح متفاوت تقاضای (رضایت از) بیمۀ درمانی (مطالعۀ موردی: شهرهای شیراز و ارسنجان)

مرتضی حسن شاهی

دوره 7، شماره 3 ، تیر 1397، صفحه 217-229

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.03.06

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر، تعیین جهت آن‌ها و نحوۀ تأثیر هر عامل بر احتمال قرارگرفتن فرد در سطوح متفاوت تقاضای بیمۀ درمان است، در این راستا از مدل لوجیت تجمعی تعمیم‌یافته، اطلاعات 289 خانوار، پرسشنامۀ سلامت عمومی، پرسشنامۀ ریسک-مادسیج، پرسشنامۀ ریسک‌پذیری مالی، پرسشنامۀ استاندارد ابعاد پنج‌گانه کیفیت خدمات درمانی و پرسشنامۀ ...  بیشتر