فصلنامه علمی

مقاله علمی بازاریابی و فروش بیمه
ارائه راهبرد های موثر در مدیریت سردرگمی مشتریان در بیمه عمر

معصومه خلیل زاده طلاتپه؛ وحید ناصحی فر؛ تحفه قبادی لموکی؛ علی اصغری صارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.369405.3156

چکیده
    بیشتر