فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر و به روش آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی، مصاحبه‌‌هایی نیمه‌ساختاریافته با خبرگان دو بخش اجرایی و آکادمیک صنعت بیمه عمر کشور انجام شد. این مصاحبه‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و نهایتاً در مرحله کدگذاری محوری 36 معیار شناسایی گردید. این معیارها در 8 عامل «منابع انسانی و توانمندی‌های اجرایی موجود و موردنیاز»، «محصول»، «بازار هدف و گروه‌های جمعیتی مورد نظر»، «قوانین و مقررات و زیرساخت‌های اجرایی»، «قدرت و میزان تهدید رقبا»، «میزان سودآوری فرصت‌های شناسایی‌شده»، «موانع ورود به بازار بیمه عمر»، «ابهام و عدم شفافیت در بازار بیمه عمر» جای گرفتند. معیارهای مذکور در قالب پرسش‌نامه طراحی و بین مدیران بیمه‌های عمر شعب اصلی شرکت‌های بیمه منتخب در شهر تهران پخش و تعداد 87 پرسش‌نامه قابل بررسی جمع‌آوری گردید. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که آماره آلفا برابر با 93/0 ارزیابی گردید. در تحلیل داده‌های کمّی از روش تحلیل عاملی استفاده شد که برخی از معیارها حذف و عامل «استراتژی کارآفرینانه» به عامل‌ها اضافه گردید و الگویی بر مبنای 9 عامل طراحی شد. بر اساس نتایج پژوهش، میزان سود‌آوری فرصت‌های شناسایی‌شده، محصول و منابع انسانی و توانمندی‌های اجرایی موجود و موردنیاز، مهم‌ترین عوامل در ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a conceptual model for the assessment of entrepreneurial opportunities in life insurance

نویسندگان [English]

  • J. Yadollahi Farsi 1
  • A.R. Daghighi Asli 2
  • V. Nazmi Sharamin 1

1 Department of Entrepreneurship Management, University of Tehran, Iran

2 Department of Entrepreneurship Management, Islamic Azad University, Tehran Branch Center, Iran

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of designing a model for evaluating entrepreneurial opportunities in life insurance and using a mixed method. In the qualitative phase, semi-structured interviews were conducted with experts from both the executive and academic departments of the country's life insurance industry. These interviews were analyzed in three stages of open, central and selective coding, and finally 36 criteria were identified in the central coding stage. These criteria are divided into 8 factors: "Human resources and existing and required executive capabilities", "Product", "Target market and targeted demographic groups", "Laws and regulations and executive infrastructure", "Strength and threat level of competitors", "Profitability level of opportunities" Identified", "obstacles to entering the life insurance market", "ambiguity and lack of transparency in the life insurance market" were placed. The aforementioned criteria were designed in the form of a questionnaire and distributed among the life insurance managers of the main branches of selected insurance companies in Tehran, and a total of 87 questionnaires were collected. The reliability of the questionnaire was measured using Cronbach's alpha test, and the alpha statistic was evaluated as 0.93. In the analysis of quantitative data, the factor analysis method was used, some criteria were removed and the "entrepreneurial strategy" factor was added to the factors, and a model based on 9 factors was designed. Based on the results of the research, the profitability of the identified opportunities, product and human resources and existing and required executive capabilities are the most important factors in evaluating entrepreneurial opportunities in life insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial opportunity
  • opportunity assessment
  • life insurance

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image