فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

طراحی سیستمی که قادر به پیش‌بینی ناتوانی مالی شرکت‌های بیمه باشد از اهم وظایف نهاد نظارت بیمه‌ای هر کشوری است، اما با وجودی که در سطح جهان مدل‌ها و سیستم‌های فراوانی بدین منظور طراحی شده‌اند، به دلیل محدودیت‌های خاص مربوط به صنعت بیمه ایران، امکان به کارگیری چنین مدل‌هایی در صنعت بیمه ایران وجود ندارد. با‌‌این‌‌حال وجود سیستمی که حداقل بتواند سلامت مالی یا توانایی مالی شرکت‌ها را ارزیابی کرده و به اطلاع نهاد قانون‌گذار برساند، ضروری است. پیش‌شرط ارائه چنین مدل و سیستمی در وهله اول شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت و ثبات مالی شرکت‌های بیمه است. در این مقاله تعداد 24 متغیر مالی مؤثر بر سلامت مالی استخراج‌شده از ادبیات موضوع در قالب پنج عامل نسبت‌های کفایت سرمایه، نسبت‌های سودآوری، نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های عملیاتی و ریسک‌پذیری و سایر عوامل اساسی شناسایی شده و معناداری رابطه آن ها با متغیر وابسته سلامت مالی با آزمون‌های آماری ناپارامتریک و پارامتریک، آزمون شده است. نتایج نشان داد که تمامی عوامل پنجگانه، مؤثر و معنادار است. اما در سطح هر یک از نسبت‌ها از مجموع 24 نسبت مورد بررسی در نهایت تعداد 15 نسبت معنادار شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective financial ratios in financial health of Iranian insurance companies

نویسندگان [English]

  • F. Barzideh 1
  • I. Parizadi 2
  • A Ahmadi Zadeh 2

1 Department of Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Designing a system that is able to predict the financial incapacity of insurance companies is one of the most important tasks of the insurance supervisory body of any country, but despite the fact that there are many models and systems designed for this purpose in the world, due to the specific limitations related to the insurance industry of Iran, it is possible to use There are no such models in Iran's insurance industry. However, it is necessary to have a system that can at least evaluate the financial health or financial ability of companies and inform the legislative body. The prerequisite for providing such a model and system is to identify the factors affecting the health and financial stability of insurance companies in the first place. In this article, the number of 24 financial variables affecting financial health extracted from the subject literature in the form of five factors of capital adequacy ratios, profitability ratios, liquidity ratios, operational and risk-taking ratios and other basic factors have been identified and the significance of their relationship with the dependent variable of financial health with tests Nonparametric and parametric statistics have been tested. The results showed that all five factors are effective and significant. However, at the level of each of the ratios, out of the total of 24 investigated ratios, 15 ratios were found to be significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Health
  • Financial Solvency
  • Financial Ratios
  • Capital Adequacy

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image