فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مهندسی‌صنایع، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: بازار سرمایه یکی از تأثیرگذارترین نهادهای کشور در راستای بهبود اقتصادی جامعه است که همواره سرمایه‌گذاری بهینه در این بازار دغدغة اصلی سرمایه‌گذاران و پژوهشگران این حوزه بوده است. امروزه پژوهش‌های فراوانی در راستای تشکیل سبد سرمایه‌گذاری صورت گرفته و مدل‌های متنوعی برای بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری معرفی شده است. حال در این پژوهش قصد آن است تا به بررسی عملکرد مدل‌های مختلف بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری تحت سناریوهای مختلف، در صنعت بیمه و صندوق‌های بازنشستگی به‌مثابة یکی از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه بپردازد.
روش‌شناسی: این پژوهش به بررسی عملکرد مدل‌های مختلف بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با سنجه‌های ریسک واریانس، نیم‌واریانس، انحراف معیار، نیم‌انحراف معیار، ارزش در معرض ریسک شرطی و ارزش در معرض ریسک نزولی تحت سناریو‌های مختلف می‌پردازد. سبد سرمایه‌گذاری بهینه‌شده با استفاده از مدل میانگین واریانس مبتنی بر بازده بتا و مدل CAPM نیز به‌عنوان ملاحظات جایگزین برای سرمایه‌گذاران با دقت نظر بالاتر و مبنایی برای تصمیم‌گیری ارائه شده است. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش از فروردین‌ تا اسفند 1401 به‌صورت روزانه از بازار بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری شده است.
یافته‌ها: بازدهی ماهانة سهام به این نکته اشاره دارد که سهام مربوطه در بازة مورد بررسی پایدار نبودند و روند ثابتی نداشتند. با تشکیل سبد سرمایه‌گذاری متشکل از سهام شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی میزان بازدهی و ریسک هر مدل برای سرمایه‌گذاری مشخص شد که اطلاعات جامعی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران براساس میزان ریسک‌پذیر و یا ریسک‌گریز بودن می‌توانند استراتژی‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا مطلوبیت حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به حداکثر برسانند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که سبد سرمایه‌گذاری تشکیل‌شده با سنجه‌ی ریسک افت سرمایه، در معرض خطر مشروط با مقدار بازدهی 22 درصد، دارای بیشترین میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در میان مدل‌های بررسی‌شده در صنعت بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Portfolio optimization for insurance companies under different scenarios (A case study of Tehran stock exchange)

نویسندگان [English]

  • R. Zare zade
  • R. Ghousi
  • E. Mohammadi
  • H. ghanbari

Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The capital market is one of the most influential institutions in the country when it comes to the economic improvement of society, and the optimal investment in this market has always been the main concern of investors and researchers in this field. Nowadays, a lot of research has been done to form an investment portfolio and various models have been introduced to optimize the investment portfolio. This study aims to investigate the performance of different investment portfolio optimization models under different scenarios in the insurance industry and pension funds as one of the main pillars of the capital market.
METHODS: This study investigates the performance of different investment portfolio optimization models using variance, semivariance, standard deviation, semistandard deviation, conditional value at risk and conditional drawdown at risk under different scenarios. The optimized investment portfolio using the beta return-based mean-variance model and the CAPM model is also presented as an alternative consideration for investors with higher accuracy and as a basis for decision making. The data used for this research were collected from April to March 1401 on a daily basis from Tehran Stock Exchange.
FINDINGS: Monthly stock returns indicate that the respective stocks were not stable and did not show a steady trend during the analyzed period. By forming an investment portfolio consisting of shares of insurance companies and pension funds, the return and risk of each investment model were determined, providing investors with comprehensive information. Depending on their risk appetite or risk aversion, investors can choose different investment strategies to maximize the benefits of their investment.
CONCLUSION: This research shows that the portfolio formed with the Conditional Drawdown at Risk measure has a return of 22%, the highest return among the analyzed models in the insurance industry in the Tehran Stock Exchange market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital market
  • CAPM and adjusted beta
  • Insurance industry
  • Portfolio optimization
  • Risk measures
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image