فصلنامه علمی

مدیر مسئول


پروفسور محمد مهدی عسگری دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

علوم اقتصادی

سردبیر


پروفسور محمدمهدی عسگری دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

علوم اقتصادی

مدیر داخلی


دکتر شبنم رفوآ مدیر داخلی نشریه پژوهشنامه بیمه

علم اطلاعات و دانش شناسی

مشاور نمایه سازی


پروفسور جعفر نوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

Environmental Sciences and Management

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور محمد کبیرحسن دانشگاه نیو اورلینز آمریکا

اقتصاد مالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور جان داین دانشگاه لوون بلژیک

علوم آماری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور مهمت آسوتای دانشکده تجارت، دانشگاه دورهام، دورهام، انگلستان

مالی و اقتصاد سیاسی اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور عایشه مونیزا دانشگاه اینیسیف،مالزی

مالی اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسورهیربد آسا مدرسه بازرگانی کنت انگلستان

ریاضیات مالی و اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور سیدعبدالحمید الجنید دانشگاه اینسیف مالزی

اعضای هیات تحریریه


پروفسورشهرام رضاپور دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان، ایران

علوم ریاضی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی جباری نوقابی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

آمار

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن نظری دانشگاه تهران، تهران، ایران

اقتصاد (بخش عمومی- قیمت گذاری)

اعضای هیات تحریریه


پروفسور ابوالفضل شاه‌آبادی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور امیرتیمور پاینده نجف آبادی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

آمار، بیمه های غیرزندگی، درمان و ارزیابی ریسک

اعضای هیات تحریریه


پروفسور صادق بختیاری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


پروفسور علی رحمانی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


پروفسور محمدمهدی عسگری دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور مهدی صادقی شاهدانی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


پرو فسور محمد جلوداری ممقانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ریاضیات مالی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور عباس کریمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق خصوصی (تعهدات و قراردادها)

اعضای هیات تحریریه


پروفسور کامران فیضی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مدیریت فناوری اطلاعات

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی صالح آبادی دانشگاه امام صادق (ع)،تهران، ایران

مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


دکتر آتوسا گودرزی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جعفر نوری یوشانلوئی دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق خصوصی (حقوق تجارت بین الملل)

همکاران نشریه

کارشناس نشریه


ریحانه ادبی کارشناس نشریه

  • adabiirc.ac.ir
  • 22084084