فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش‌بینی تمایل افراد به بقای سازمان می‌‌باشد و از اتلاف سرمایه‌ها جلوگیری می‌‌کند. براین‌اساس پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می‌‌کند. جامعه هدف، یک شرکت بیمه‌ای است که از میان 1270 نفر پرسنل ساختمان‌های مرکزی و شعب تهران این شرکت، 295 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. عدالت سازمانی، متغیر مستقل و تعهد سازمانی، متغیر وابسته این پژوهش است. هر یک از دو مفهوم عدالت و تعهد دارای سه بعد می‌‌باشند. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای، از طریق مطالعه میدانی و تهیه پرسش‌نامه، داده‌های مورد نیاز گردآوری و سپس از طریق نرم‌افزار آماری لیزرل و spss فرضیات اصلی و فرعی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌‌دهد که فرضیه اصلی تأیید و از میان فرضیات فرعی، تنها فرضیه فرعی پنجم مورد تأیید قرار نگرفت و 8 فرضیه دیگر تأیید شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد، به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the relationship between organizational justice and organizational commitment in an insurance company

نویسندگان [English]

  • H. Dehghanian 1
  • E. Saboor 1
  • A.R. Hojati 2

1 Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Organizational justice refers to employees' feeling and perception of fairness and equality in working behaviors and relationships. Organizational commitment is an important factor for predicting people's willingness to survive the organization and prevents the waste of funds. Therefore, the present study examines the relationship between the components of organizational justice and organizational commitment. The target society is an insurance company, among the 1270 personnel of the company's central buildings and branches in Tehran, 295 were selected as a statistical sample in a stratified random manner. Organizational justice is the independent variable and organizational commitment is the dependent variable of this research. Each of the two concepts of justice and obligation have three dimensions. This research consists of one main hypothesis and nine sub-hypotheses. In order to fulfill the research objectives, after conducting library studies, through field study and preparation of questionnaires, the required data were collected and then the main and secondary hypotheses were tested through Lisrel and SPSS statistical software. The findings show that the main hypothesis was confirmed and among the sub-hypotheses, only the fifth sub-hypothesis was not confirmed and 8 other hypotheses were confirmed. The findings of the research show that there is a significant and positive relationship between organizational justice and organizational commitment, and the greater the commitment to organizational justice among managers, the higher the organizational commitment of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributive Justices
  • Procedural Justice
  • Interactional Justice
  • Affective Commitment
  • Continue Commitment
  • Normative Commitment

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image